Tekninen lautakunta, kokous 23.4.2024

§ 67 Liiketonttien vuokran kohtuullistaminen Alakorkalossa

ROIDno-2024-1202

Valmistelija

 • Sakari Manninen, tontti-insinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 26.6.2023 §231 hyväksynyt asemakaavan mukaisten liike-, teollisuus- ja yleisten tonttien vyöhykehinnoittelun. Vyöhykehinnoittelun mukainen liiketonttien vuokra on paikasta riippuen jonkin verran alhaisempi, kuin aikaisempien luovutusehtojen mukaan tehdyt vuokrasopimusten vuokrat. Tämän vuoksi kaupunki on esittänyt vuokralaisille tälläisten liiketonttien maanvuokrien kohtuullistuttamista uuden hinnoittelupäätöksen mukaisesti. Perusteena sopimusten yhdenmukaistaminen. Asiasta on lähetetty 12.3.2024 kirje tonttien vuokralaisille ja kaikilta kirjeen saaneilta vuokralaisilta on tullut hakemus vuokrien kohtuullistamisesta.

Vuokrien muutokset liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki päättää kohtuullistaa seuraavien liiketonttien vuokrat kaupunginhallituksen 26.6.2023 §231 vyöhykehinnoittelun päätöksen mukaisesti seuraavasti:

tontti uusi vuokra
9-9024-6 39523,92
9-9024-5 57078,60
9-9024-7 127974,64
9-9022-30 27286,73
9-9031-15 2274,68
9-9015-4 15193,34
9-9009-4 55722,28
9-9008-2 25662,50
9-9008-6 12150,37
9-9008-7 23954,79

 

 • uudet vuokrat ovat voimassa 1.1.2024 alkaen.
 • vuokrat on sidottu elinkuntannusindeksin pistelukuun 2296.
 • asiasta valmistellaan vuokrasopimuksen muutos liiketonttien vuokran osalta, muutoin vanhat sopimukset jää voimaan.

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HallintoL 28.1 §, kohta 5, Arinan hallitusneuvoston jäsenyys).

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Asian päätöksenteon jälkeen tekninen lautakunta piti kokoustauon klo 15.00 - 15.10. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila on palannut tauon aikana takaisin kokoukseen ja muutoin läsnä ovat samat osallistujat kuin ennen taukoa.

Esteellisyys

 • Susanna Junttila

Tiedoksi

tonttien vuokralaiset; Paikkatieto ja tonttipalvelut/Outi Martikainen, Jukka Björkbacka ja Sakari Manninen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.