Tekninen lautakunta, kokous 23.4.2024

§ 68 Neljäntuulenkoulun tontin vuokraaminen Lapin Hyvinvointialueelta

ROIDno-2024-1432

Valmistelija

 • Sakari Manninen, tontti-insinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Neljäntuulen koulu (entinen Sairaala koulu) on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä erityiskoulu, jonka oppilaat ovat hoitosuhteessa lastensairauksien, lastenkirurgian, lastenneurologian sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisaloilla. Koulu on ainoa sairaalaopetusyksikkö Lapissa. Koulu toimii tällä Lapin hyvinvointialueelta vuokratuissa tiloissa Rovaniemen Porokadulla. 

Sivistyslautakunta on 22.4.2021 tehnyt päätöksen käynnistää tarveselvityksen Neljäntuulen koulun tiloja koskevasta tarveselvityksestä. Tarveselvityksen laatii kaupungin Tilapalvelut. Koulun sijoittaminen on suunniteltu yhteistyössä Lapin Hyvinvointialueen kanssa. ja koulu sijoitetaan Lapin keskussairaalan alueelle. Alueesta on laadittu tonttijako ja tonttijaon mukainen alue vuokrataan Rovaniemen kaupungille. Kaupunginvaltuusto on 11.12.2023 talousarviokäsittelyn yhteydesäs varannut määrärahat hankkeen toteuttamista varten. Tilajaosto on 28.12.2023 hyväksynyt koulun toteutusmuodoksi KVR-urakan. Uuden koulun rakennuksen tavoitteena oleva valmistumisaika on vuoden 2025 lopussa.   

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus päätti 20.12.2023 §506, että Neljäntuulen koulu voidaan rakentaa Lapin keskussairaalan kiinteistön 7-735-14 alueelle (karttaliite), jonka Lapin hyvinvointialue vuokraa kaupungille. Määräalasta n. 8986 m2 muodostetaan tonttijaon mukainen tontti 7-735-17.

Maanvuokrasopimusta (liitteenä) ja siihen liittyvää tonttijakoa on valmisteltu yhteystyössä Lapin hyvinvoitialueen kanssa. Määräalan vuokra määräytyy rakennettavan koulun hankesuunnitelman mukaisen rakennusoikeuden 1924 krs-m2 perusteella ja Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksen 20.12.2023 §506 mukaisesti 95,62 e/krs-m2 sidottuna elinkustannusindeksin lukuun 2296 (v. 2024 käytettävä indeksiluku).  Vuosivuokra vuodelle 2024 on 9198,64 euroa (ind. 2296). Kaupunki vastaa määräalan tonttijaon ja lohkomisen kustannuksista.

Hallintosäännön 34 §:n perusteella tekninen lautakunta päättää kaupungin tarvitsemien maa- ja vesialueiden vuokralle ottamisesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki päättää vuokrata Lapin hyvinvointialueelta n. 8986 m2 suuruisen määräalan tontista 7-735-14 seuraavin ehdoin:

 • määräalan vuokra-aika on 30 vuotta.
 • vuosivuokra on 9198,64 euroa sidottuna elinkustannusindeksin lukuun 2296.
 • kaupunki vastaa määräalan tonttijaon ja lohkomisen kustannuksista.
 • muut ehdot liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset

 

Tontti-insinööri valtuutetaan hyväksymään vuokrasopimusmalliin Hyvinvointialueen päätökseen liittyvät rasitteiden tarkennukset kulkuoikeuksien ja yhteispihan osalta. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tilapalvelukeskus/Juha Välitalo; Paikkatieto ja tonttipalvelut/Outi Martikainen ja Sakari Manninen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.