Tekninen lautakunta, kokous 23.4.2024

§ 70 Valtuustoaloite: Lapsiperheitä suosiva tontti- ja elinkeinopolitiikka

ROIDno-2023-3617

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Tänään ma 13.11. Rovaniemen kaupungin Valtuustoseminaarissa taloudestapuhuttaessa toimialajohtaja Antti Lassila toi huolestuttavan asian tiedoksemme.

On arvioitu, että alueemme oppilasmäärä vähenee 2029 mennessä jopa 700-1000:lla oppilaalla jolla on kauaskantoisia seuraamuksia.

Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että Rovaniemi suuntaa toimintansa Lapsiperheitä suosivaan tontti- ja elinkeinopolitiikkaan jotka tukevat alueemme veto- ja pitovoimaisuutta."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Sakari Manninen, tontti-insinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Matti Henttunen on jättänyt valtuustoaloitteen, että Rovaniemi suuntaa toimintansa lapsiperheitä suosivaan tontti- ja elinkeinopolitiikkaan, jotka tukevat alueemme veto- ja pitovoimaisuutta. Perusteena on, että alueemme oppilasmäärä vähenee 2029 mennessä jopa 700-1000:lla oppilaalla jolla on kauaskantoisia seuraamuksia.

Paikkatieto- ja tonttipalvelut on tutkinut aloitteen ja toteaa seuraavaa:

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta on 24.5.2022 § 68 päättänyt pientalotonttien jakokriteerit. Kriteerien perusteella hakijat jaetaan neljään ryhmään. Kriteereissä uusien tonttien osalta ensimmäiseen arvointaryhmään sijoitetaan hakijat joilla on vähintään kaksi lasta. Ensimmäisessä arvontaryhmässä jaetaan 70 % kaikista haettavista tonteista. Toiseen arvontaryhmään sijoitetaan hakijat joilla on yksi lapsi ja arvontaryhmässä jaetaan jäljelle jääneistä tonteista 60 %:a. Kriteerit ovat edelleen voimassa. 

Jakokriteereitä on tarkistettu jatkuvassa haussa olevien pientalotonttien osalta siten, että tontti arvotaan kaikkien ryhmiin 1, 2 ja 3 kuuluvien hakijoiden kesken, jolloin kaikki hakijat ovat tasavertaisia keskenään.

Paikkatieto- ja tonttipalvelut seuraa vuosittain hakijoiden profiilia ja jakaumaa. Tarvittaessa jakokriteereitä voidaan tarkistaa teknisen lautakunnan päätöksellä. Voimassa olevien jakokriteereiden ja -menettelyn on katsottu palautteen perusteella toimivan pääasiassa hyvin eikä jakokriteereiden muutokselle ole katsottu olevan tarvetta. Lapsiperheet saavat tonttijakaumassa suuren osan tonteista. Lisäksi tällä hetkellä vallitsevan rakentamisen suhdanteen vuoksi, käytännössä kaikki tonttien hakijat saavat tontin. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen valtuustoaloitteen sekä paikkatieto- ja tonttipalveluiden vastauksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Björkbacka

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.