Tekninen lautakunta, kokous 23.4.2024

§ 72 Valtuustoaloite: Rovaniemi edistämään biokaasulaitoksen saamista kaupunkiin

ROIDno-2022-3691

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Henri Ramberg ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan on johtanut Euroopassa energiakriisiin, joka näkyy sähköenergian hinnannousuna, fossiilisten energioiden lisääntyvänä käyttönä ja liikennepolttoaineiden kallistumisena.

Rovaniemen tulee edistää toimia, jotka lisäävät panostuksia paikalliseen omavaraisuuteen, turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun. Rovaniemen asukkaiden kannalta on tärkeätä, että pystymme hyödyntämään olemassa olevia vähäpäästöisiä energiapotentiaaleja ja lisäämään energiavarmuutta.

Napapiirin Residuumin jätehuoltoalueella oli vuonna 2021 arviolta yli puolet Lapin biojätepotentiaalista (Biojäteselvitys 2021). Mikäli Rovaniemelle perustettaisiin tulevaisuudessa oma biokaasulaitos, tukisi se alueen alueen omavaraisuutta ja kiertotaloutta, vähentäen päästöjä ja biojätteistä aiheutuvia kustannuksia. Biokaasua voidaan jalostaa kaukolämpökäyttöön ja muun muassa liikennepolttoaineiksi.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki aloittaa välittömästi toimet, jotka edistävät biokaasulaitoksen saamista Rovaniemelle ja tukevat näin Rovaniemen uuden kaupunkistrategian toteutumista ja omavaraisuutta sekä hajautettua ja puhtaampaa energiantuotantoa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Henri Ramberg ym. jättivät ovat jättäneet aloitteen, jolla esitetään että Rovaniemen kaupunki aloittaa välittömästi toimet, jotka edistävät biokaasulaitoksen saamista Rovaniemelle, joka tukisi Rovaniemen kaupunkistrategian toteutumista ja omavaraisuutta sekä hajautettua ja puhtaampaa energiantuotanoa. Aloitteen perusteluina on esitetty, että Napapiirin Residuumin jätehuoltoalueella oli vuonna 2021 arviolta yli puolet Lapin biojätepotentiaalista (Biojäteselvitys 2021). Mikäli Rovaniemelle perustettaisiin tulevaisuudessa oma biokaasulaitos, tukisi se alueen alueen omavaraisuutta ja kiertotaloutta, vähentäen päästöjä ja biojätteistä aiheutuvia kustannuksia. Biokaasua voidaan jalostaa kaukolämpökäyttöön ja muun muassa liikennepolttoaineiksi.

Napapiirin Residuum Oy on teettänyt selvityksen vuonna 2020 Afry Finland Oy:llä biomassojen sekä pilaantuneiden maamassojen osalta

Selvityksessä tarkasteltiin biomassojen (yhdyskuntien biojätteet, jätevesilietteet, rasvakaivolietteet sekä maatalouden biomassat) määriä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella sekä Pohjois-Norjassa ja -Ruotsissa. Potentiaalisimmiksi massoiksi todettiin Lapin alueelta erilliskerättävä biojäte sekä Lapin alueelta vesihuoltolaitosten jätevedenpuhdistamojen lietteet. Biokaasulaitoksen kannattavuuteen Rovaniemellä vaikuttaa mm. kaasuntuottopotentiaali, jätteen syntypaikat ja kuljetusetäisyydets sekä ns. porttimaksut. 

Selvityksen perusteella kannattavin biokaasulaitosvaihtoehto olisi kaksilinjainen kuivamädätyslaitos, jossa on erilliset käsittelylinjat biojätteille sekä puhdistamo- ja sakokaivolietteille. Kustannustehokkain ja taloudellisesti kannattavin vaihtoehto olisi perustaa Lapin alueelle yksi yhteinen biokaasulaitos, jossa valmistetaan biokaasusta liikennepolttoainetta jakelupisteisiin. Selvityksessä on arvioitu investointikustannukseksi n. 13,7 milj. euroa. Mädätysjäännöstä voitaisiin tarjota multatuotteiden valmistukseen. 

Merkittävimmät riskit biokaasulaitosinvestoinnille ovat selvityksen mukaan liikennebiokaasun menekki sekä jätteiden saatavuus ja jätteistä saatavan porttimaksun suuruus. 

Lapin liiton Välkky-hankkeessa 2019 – 2022 on selvitetty Lapin biojätemääriä sekä potentiaalisia käsittelyvaihtoehtoja. Selvityksen on toteuttanut LCA Consulting. Selvityksen perusteella Lapissa syntyy noin 17.000 tonnia biojätettä, josta 8.000 tonnia Residuumin alueella, joka kävisi syötteeksi biokaasulaitokseen. Arvio koostuu yhdyskuntien erilliskerättävästä biojätteestä, jota syntyy majoitus- ja ravintolatoiminnasta, asumisesta ja kaupoista. Mukana ei ole maatalouden biomassoja, jätevesilietteitä tai teollisuuden sivuvirtoja.

Välkky-hankkeen selvityksen perusteella Lappiin kannattaisi perustaa yksi  laitos, joka sijoittuisi Rovaniemelle, jossa syntyy eniten biojätettä. Yksinomaan Rovaniemen alueella syntyvästä biojätteeseen perustuvaan biokaasulaitos ei ole kannattava vaan laitos vaatisi Lapin alueen jätehuoltoyhtiöiden yhteistoimintaa ja sopimista. Selvityksessä on oletuksena biokaasun käyttäminen liikennepolttoaineena ja teollisuudessa. Mikäli biokaasu hyödynnetään sähkön ja lämmön tuotannossa, hankkeen laskennallinen takaisinmaksuaika pitenee.  

Biojätteen osalta Rovaniemen alueella NeVe käyttää jätevedenpuhdistamolla muodostuvat jätevesilietteet lämmöntuotannossa. Rovaniemen alueella muodostuvan jätevesilietteiden osuudeksi biokaasulaitoksessa on arvioitu noin 1/3 kokonaismäärästä, jolloin niiden käyttö lämmöntuotannossa heikentää merkittävästi biokaasulaitoksen toteuttamisedellytyksiä. Lisäksi Ranuan alueella on käynnistynyt biokaasuhanke, jossa hyödynnetään maatalouden biomassoja. Liikennebiokaasun osalta markkinaosuus ei ole kasvanut liikenteen sähköistyksen kasvaessa. Lisäksi kierrätysasteen nosto ja biojätteen kompostointi kotitalouksissa tulee vähentämään hyödynnettävän yhdyskuntajätteen määrää. 

Yhteistyön mahdollisuuksista, toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista Lapin alueen yhteisen biokaasulaitoksen perustamiseksi tulee jatkossa selvittää yksityiskohtaisemmin. Yhteistyöstä toimijoiden kesken vastaa Residuum Oy. Kaupunki vaikuttaa osaltaan edunvalvonnan ja omistajaohjauksen kautta sekä tarvittaessa maankäytön liittyvien asioiden osalta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen valtuustoaloitteen sekä Teknisten palveluiden ja Elinvoimapalveluiden toimialojen vastauksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, Elinvoimapalvelut/Määttä, Napapiirin Residuum Oy/Lehtosaari

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.