Banneri

Tilajaosto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Tilapalvelukeskuksen käyttösuunnitelma 2021

ROIDno-2020-1397

Valmistelija

  • Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö, maria.granberg@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 91 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat vuoden 2021 käyttösuunnitelmat 31.12.2020 mennessä. Lautakunnat ja kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos. 

Tilapalvelukeskuksen toimintatuotot ovat 31.930.994 € ja toimintakulut -21.760.994 €. Tilapalvelukeskuksen tulos on toimintakulujen jälkeen 10.170,000 €. Ulkopuolisten lainojen korkokulujen ja poistojen jälkeen tulos on 4.126.750 €. Kaupungille maksettavan peruspääoman korvauksen jälkeen tulos on -1.330.000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto hyväksyy liitteenä olevan Tilapalvelukeskuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi Tilapalvelukeskuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Tiedoksi

Pekka Latvala, Juha Välitalo, Pauli Jokkala, Maria Granberg

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.