Tilajaosto, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Tilapalvelukeskuksen myynnit

ROIDno-2020-2186

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.11.2019 § 98 talousarvion vuodelle 2020. Tilapalvelukeskuksen tehtävänä on luopua sellaisista rakennuksista, joita kaupunki ei tarvitse jatkossa enää omassa palvelutuotannossaan. 

Tilapalvelukeskus on valmistellut vuoden 2020 myyntikohteita toimialojen sekä kaavoituksen ja maankäytön kanssa. Lista myyntiin tulevista kohteista esitellään tilajaoston kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee listan myyntiin tulevista kohteista tiedoksi. Tilajaosto päättää, että myyntiin tulevien kohteiden valmistelua jatketaan ja kohteiden myynnin etenemisestä raportoidaan tilajaostolle syksyn kokouksissa.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti, että Vanha Asemarakennus poistetaan myyntilistalta ja selvitetään eri rahoitusvaihtoehdot rakennuksen kunnostamiseksi kaupunkilaisten käyttöön.
Päätettiin yksimielisesti, että Oikaraisen koulurakennukset poistetaan myyntilistalta ja neuvotellaan rakennusten myymisestä Oikaraisen kyläyhdistyksen ja Kylien kehittämisjaoston kanssa.
Henri Ramberg esitti, että Rovakatu 4 poistetaan Kiela 2 (Rovakatu 2-6) tontin luovuttamisesta (vuokraus/myynti). Esitys raukesi kannattamattomana.
Muilta osin tilajaosto päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Paikkatieto- ja tonttipalvelut, Tilapalvelukeskus, Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.