Banneri

Tilajaosto, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten investointituki (lisäpykälä)

ROIDno-2020-552

Perustelut

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 28.5.2020 § 71 päättänyt urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten investointituen haku- ja päätösprosessista. Asiasta on myös elinvoimalautakunta antanut lausunnon (28.4.2020 § 59).

Päätösehdotus

   Harri Haavisto esitti, että asia käsitellään kokouksessa.

Päätös

Tilajaosto merkitsee sivistyslautakunnan ja elinvoimalautakunnan päätöksen tiedoksi ja valmistelee päätöksen pohjalta esityksen vuokrausehdoista seuraavaan tilajaoston kokoukseen.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.