Tilajaosto, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Rajavartioston liikuntasalin vuokraaminen

ROIDno-2020-63

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilapalvelukeskus omistaa aikanaan Rajavartioston käytössä olleen Kuntotalon osoitteessa Etelärinne 41, 96100 Rovaniemi. Kuntotalossa oleva liikuntasali oli vuokrattu kaupungin vapaa-ajalle syksyyn 2019 saakka, mutta kaupungin säästötoimenpiteiden johdosta tilat irtisanottiin ja siitä saakka tilat ovat olleet pääosin tyhjillään. Aiemmin Kuntotalossa oli useita vuokralaisia, mutta tällä hetkellä vain vähäinen määrä tiloista (keittiö) on vuokrattu ja Tilapalvelukeskus valmistelee kohteen myyntiin laittamista syksyn 2020 aikana. Kuntotalon kokonaispinta-ala on 1.780 m2.

Tilapalvelukeskus on neuvotellut Kuntotalon liikuntasalin vuokraamisesta Lapin Lukko ry:lle. Tiloihin tullee myös muita urheiluseuroja käyttäjiksi. Vuokrattavien tilojen (liikuntasali ja pukuhuoneet) pinta-ala on n. 500 m2. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva 1.10.2020 alkaen ja vuokrasopimuksessa on kolmen (3) kuukauden irtisanomisaika. Vuokraan sisältyy lämmitys, sähkö, vesi ja kiinteistönhoito sekä isännöinti. Vuokran tarkistus on vuosittain ja ensimmäinen vuokrantarkistusajankohta on 1.4.2021. Vuokra sidotaan elokuun 2020 elinkustannusindeksiin (pisteluku 1951 = 100): 

Tilapalvelukeskuksen tehtävänä on järjestää tilat kaupungin omia toimintoja varten ja normaalisti Tilapalvelukeskuksen vuokratessa tiloja vuokrasopimuksessa noudatetaan kaupunginhallituksen vuonna 2017 päättämiä vuokranmääritysperiaatteita. Huomioiden se, että tilojen ylläpitäminen kuitenkin maksaa siihen saakka kun kohde on saatu myytyä, on perusteltua tässä yksittäisessä tapauksessa vuokrata tilat hieman edullisemmalla vuokrahinnalla kuitenkin niin ettei vuokrattava tila tuota Tilapalvelukeskukselle merkittävää tappiota.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto antaa Tilapalvelukeskukselle luvan vuokrata Rajavartioston liikuntatilan urheiluseurojen käyttöön hintaan 9 euroa/neliö. Tila vuokrataan arvonlisäverottomana. Hintaan sisältyy lämpö, sähkö, vesi ja kiinteistönhoito. Vuokrasopimus on määräaikainen ajalla 1.10.2020 - 31.3.2021, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 3 kuukauden irtisanomisajalla.Tilajaosto valtuuttaa tilapalvelupäällikön laatimaan vuokrasopimuksen ja tekemään vuokralaisvalinnat.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi yksimielisesti vastuualuepäällikön ehdotuksen.

Harri Haavisto ilmoitti esteellisyydestä asian käsittelyyn (Hallintolaki 28.1 § K2) ja poistui kokouksesta, varajäsen Sanna Luoma saapui kokoukseen.

Esteellisyys

  • Harri Haavisto

Tiedoksi

Lapin Lukko ry, Irja Hast, Maria Granberg, Kaisa Laitinen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Tilajaosto

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.