Tilajaosto, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022 - 2023

ROIDno-2020-1397

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2022 - 2023 valmistelu tulee käynnistää. Alkuperäisen suunnitteluaikataulun mukaan oli tarkoitus, että kaupunginhalllitus päättää toimielimille ja konsernille annettavasta talousarvion laadintaohjeesta toukokuussa ja lautakunnat käsitelevät alustavat talousarviot kesäkuun loppuun mennessä. Valtakunnallinen poikkeustilanne on tuonut mukanaan lukuisia epävarmuustekijöitä talousarviosuunnitteluun ja sen vuoksi on vuoden 2021 talousarvion laadintaprosessia on syytä tarkistaa muuttunutta tilannetta vastaavaksi.

Kuntaliitto on viimeisimmään arviossa arvioinut, että korona epidemian kuntataloutta heikentevä vaikutus on vähintään 1.8 miljardia euroa valtakunnallisella tasolla. Rovaniemen kaupungin taloutta heikentävä vaikutus on arvioitu olevan jopa n. 20 miljoonaa euroa riippuen epidemian kestoajasta. Valtion kunnille osoittaman tukipaketin kuntakohtaista vaikusta ei vielä tiedetä tarkalleen, mutta todennäköisesti tuki ei kata kaikkia menetyksiä. Verotuloarviot ovat talousarvion laadinnan lähtökohta ja tällä hetkellä verotulot ovat erittäin vaikeasti arvioitavissa. Verotuloarviot tarkentuvat vasta syksyllä. Kunta-alan palkkaneuvottelut ovat siirtyneet ja niiden kustannusvaikutuksia ei tiedetä. Rovaniemen kaupungin uutta organisaatiota vastaavat muutokset talousarvioon ovat vielä kesken. Talouden seurannan ja suunnittelun peruslähtökohta on, että talous ja toiminta vahvistetussa talousarviossa vastaavat toisiaan. Myös kaupunginjohtajan vaihtuminen tapahtuu epävarmassa toiminnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa ja on tärkeää, että talousarvion laadintaprosessin johtaminen jatkuu keskeytyksittä ja johdonmukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että valmistelua jatketaan siten, että valmistelun lähtökohtana on valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaiset määrärahat vuodelle 2021, yhteensä enintään 393.620.000 euroa  ja nykyiset veroprosentit vuodelle 2020. Kaupungin investointien kokonaismäärärahakehys on 20.000.000 euroa sisältäen kaupungintalon peruskorjauksen. Konserniyhteisöjen investoinnit valmistellaan hyväksytyn taloussuunnitelman mukaisesti, mutta tarvittaessa konsernin investoinnit tulee sopeuttaa kaupungin investointitasoa vastaavaksi. Valmistelua jatketaan siten, että 

 1. määrärahat kohdistetaan toimielimille, lautakunnille ja palvelualueille siten, ettei edellä mainittu käyttötalouden ja investointien kokonaismääräraha ylity,  
 2. kertaluonteiset hanke yms. määrärahat eliminoidaan ennen valmistelun aloittamista,
 3. valmistelun perusteella kaupunginhallitus päättää tarkemmat talousarvion laadintaohjeet lautakunnille 31.8.2020 ja talousarvion valmistelustilannetta esitellään valtuustoseminaarissa 7.9.2020, 
 4. toimielimet antavat lausuntonsa talousarviosta ja konserniyhteisöt laativat talousarviokorttinsa 30.9.2020 mennessä,
 5. kaupunginjohtaja antaa esityksensä 26.10.2020,
 6. kaupunginhallituksen esitys valtuustolle vuoden 2021 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2023 annetaan 4.11.2020,
 7. konserniyhteisöjen talousarvion laadinta tulee tehdä vuodelle 2020 annettujen laadintaohjeiden mukaisesti ja
 8. toimielinten ja kaupunginjohtajan tulee tehdä konkreettiset esitykset kaupunginhallitukselle alijäämän kattamisesta ja talouden tasapainoon saattamisesta vuosina 2021 - 2023.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Talousarvion suunnitteluohjeella tarkoitetaan kaupunginhallituksen menettelyohjetta talousarvion laadinta-aikataulusta, tehtäväkohtaisista käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosien tavoitteista. Suunnitteluohjetta noudatetaan vuoden 2021 talousarviota laadittaessa. Suunnitteluohjeessa annetaan toimielinkohtainen määrärahakehys.

Rovaniemen kaupungin talous heikkeni merkittävästi vuonna 2019 ja tilikausi jäi yli 31 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kaupungin vuosikate oli 12,4 miljoonaa euroa negatiivinen. Rovaniemen verotulojen tilitykset kasvoivat 2,7 % eli 6,5 miljoonaa euroa, mutta samaan aikaan rahoitettavat nettomenot kasvoivat 4,3 % eli 15,4 miljoonaa euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä supistui 13,9 miljoonaan euroon. Rovaniemi konsernin alijäämä oli 20,8 miljoonaa euroa.

Rovaniemen kaupungin talousarvio vuodelle 2020 on laadittu 5,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviossa vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2021 - 2022, että tavoitteena on saada talous ylijäämäiseksi vuosina 2021 ja 2022 siten, että suunnittelukaudella ei muodostu alijäämää. Tämän lisäksi tavoitteena on, että kaupungin investoinnit katetaan vuonna 2022 omalla tulorahoituksella. Asetettu tavoite ei tule toteutumaan.

Kaupunginhallitus päätti 4.5.2020 § 203, että valmistelun lähtökohtana ovat taloussuunnitelman määrärahat 393,62 miljoonaa euroa ja nykyiset veroprosentit.

Toimielinkohtaisessa määrärahojen kohdentamisessa on päästy asetettuun tavoitetasoon. Vuoden 2021 määrärahakehykseksi esitetään 392,10 miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden alijäämä on 7,10 miljoonaa euroa vuonna 2021. Investointikehys asetetaan 15,00 miljoonaan euroon.

Talousarviovalmistelun keskeisin tavoite on tasapainottaa kaupungin talous. Vuoden 2021 talousarviossa pysyminen ja tasapainoon saattaminen tulevina vuosina edellyttää monentyyppisiä ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä kaikilta toimialoilta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion suunnitteluohjeen vuodelle 2021. Käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä 392,10 miljoonaa euroa ja investointimäärärahat 15,00 miljoonaa euroa. Toimielinten tulee valmistella talousarvioesityksensä 30.9. mennessä.

Päätös

Controller Janne Juotasniemi esitteli liitteenä 1 olevan suunnitteluohjeen ja sen perusteet. Toimialajohtaja Antti Lassila esitteli perusturvalutakunnan ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion 2021 laadintatilanteen. Toimialajohtaja Jukka Kujala esitteli elinvoimalautakunnan ja ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvion 2021 laadintatilanteen. Kaupunginlakimies Ville Vitikka esitteli tilapalvelujen talousarvion 2021 laadintatilanteen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi
 • Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö, maria.granberg@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilapalvelukeskus on laskennallinen talousyksikkö joka on aloittanut toimintansa 1.1.2020. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.9.2020, § 304 antanut talousarvion 2021 suunnitteluohjeen. Talousarvion suunnitteluohjeella tarkoitetaan kaupunginhallituksen talousarvion suunnittelun menettelyohjetta laadinta-aikataulusta, tehtäväkohtaisista käyttö-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosien tavoitteista. Suunnitteluohjeessa ohjeistetaan myös palvelu- ja tuotantosopimusten tekemistä ja sopimushinnoittelua. Toimielimet valmistelevat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen antamien kehysten ja ohjeiden pohjalta.

Tilapalvelukeskus on kohderahoitteinen tehtävä, jonka rahoitus perustuu sisäiseen tai ulkoiseen tulorahoitukseen, joka perustuu palvelujen tuottamisesta saatuihin myynti- ja maksutuottoihin. Tilapalvelukeskukselle laaditaan nettobudjetti tuloslaskelman muotoon, vuokrat lasketaan toimialoille kaupunginhallituksen päättämien sisäisten vuokrien määritysperiaatteiden mukaisesti. Tilojen käytön tehostamiseen on pyrittävä parantamalla tilatehokkuutta ja tilojen käyttöasteita. Näitä edistetään siirtymällä tiiviimpiin ja joustavampiin tilaratkaisuihin. Ensisijaisesti tiivistetään nykyistä tilankäyttöä, sopeutetaan uusia tilatarpeita sijoittamalla toimintoja olemassa oleviin tiloihin sekä luopumalla turhista tiloista. Samoja periaatteita noudatetaan myös kaupunkikonsernin ulkopuolelta vuokrattuihin tiloihin.

Tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle Tilapalvelukeskuksen talousarvion vuoden 2021 toimintatuotoiksi 32,85 M€, toimintakuluiksi 22,83 M€ ja toimintakatteeksi 10,02 M€ sekä tulokseksi -1,48 M€. Investointien määrärahaksi 2021 Tilapalvelukeskus esittää kaupunginhallitukselle yhteensä 6,8 M€; rakennustekniset korjaukset 4,5 M€, investointien valmistelu 0,3 M€ ja lisäksi kaupungintalon perusmuurihankkeeseen esitetään vuodelle 2021 2,0 M€.

Vuoden 2022 toimintatuotoiksi esitetään 33,19 M€, toimintakuluiksi 22,57 M€ ja tulokseksi -1,38 M€.  Vuoden 2023 toimintatuotoiksi esitetään 33,15 M€, toimintakuluiksi 22,13 M€ ja tulokseksi -1,28 M€. Vuosille 2022 ja 2023 investoinneiksi esitetään 4,8 M€; rakennustekniset korjaukset 4,5 M€ ja investointien valmistelu 0,3 M€.      

Perustelut
Tilapalvelukeskuksessa (ja sitä edeltäneessä Tilaliikelaitoksessa) on toteutettu toiminnan sopeuttamistoimenpiteitä jo vuosien ajan pääosin rakennusten määrän vähentyessä ja henkilöstön eläkkeelle siirtymisten johdosta. Merkittävimmät sopeuttamistoimenpiteet kohdistuvat vuodelle 2020, kun toimintakuluja vähennettiin -1,15 M€ verrattuna vuoteen 2019. Toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi tehdään jatkuvasti myös jatkossa. 

Tilapalvelukeskuksen omistuksessa on 110 rakennusta, joita tarvitaan päivittäin kaupungin palveluiden järjestämiseksi. Suurimmalla osalla rakennuksista on elinkaarta jäljellä vielä vuosiksi eteenpäin ja niiden ylläpidon sekä teknisen kunnon varmistamiseksi on perusteltua toteuttaa korjaustoimenpiteitä myös tulevaisuudessa. Ilman korjaustoimenpiteitä korjausvelkaa syntyy lisää vuosittain n. 7,0 miljoonaa euroa.

Korjausmäärärahat ovat pääosin investoinneissa, mutta myös käyttötaloudessa tulee olla riittävä määräraha vuosikorjausten toteuttamiseen, palveluiden hankintaan ja materiaaliostoihin vuosittain. Valmisteilla on lähivuosina palveluverkkopäätöksiin pohjautuvia hankkeita, joiden valmistelu edellyttää määrärahaa investointien valmisteluun.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että Tilapalvelukeskuksen talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023 on edellä esitetyn mukainen. 

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikkö Ville Vitikan ehdotuksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.