Tilajaosto, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Tilapalvelukeskuksen työohjelmat 2020 / Päivitys

ROIDno-2020-180

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Välitalo, rakennuspäällikkö, juha.valitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilapalvelukeskus on valmistellut yhteistyössä hallintokuntien kanssa Tilapalvelukeskuksen työohjelmat kaupunginvaltuuston vuodelle 2020 hyväksymän talousarvion puitteissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto hyväksyy Tilapalvelukeskuksen työohjelmat vuodelle 2020 liitteiden mukaisesti.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön ehdotuksen.

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilajaosto on kokouksessaan 20.2.2020 § 6 hyväksynyt Tilapalvelukeskuksen työohjelmat vuodelle 2020.  Tilapalvelukeskus on laatimassa varhaiskasvatuksen kanssa hankesuunnitelmaa mahdollisesti toteutettavalle uudelle Muurolan päiväkodille, kun nykyiset varhaiskasvatukselle vuokratut tilat Muurolassa alkavat olemaan elinkaarensa loppuvaiheessa ja päiväkodin sijoittamisella Muurolan koulukeskukseen saavutetaan myös muuta toiminnallista hyötyä. Yhtenä sijaintivaihtoehtona uuden Muurolan päiväkoti -hankkeen toteuttamiseen on suunniteltu syksystä 2016 pääosin tyhjillään olevaa Muurolan lukion tonttia (Koulukaari 12, 97140 Muurola). Mikäli hanke toteutettaisiin nykyisen Muurolan lukion paikalle, edellyttäisi se rakennuksen purkamista. Lukiorakennuksen purkamiseen on myönnetty purkulupa ja vaikka hanketta ei toteutettaisi, elinkaarensa loppuvaiheessa olevan lukiorakennuksen purkaminen on perusteltua, koska tyhjillään olevan rakennuksen ylläpitäminen maksaa. Nykyisen lukiorakennuksen uudelleen käyttöönotto edellyttäisi merkittäviä korjaustoimenpiteitä, jotka on todettu taloudellisesti niin suuriksi ettei korjaamista nähdä järkevänä vaihtoehtona.

Tilapalvelukeskus on yhteistyössä asiantuntijoiden ja Kiinteistö Oy Rovatalon kanssa selvittänyt lukio -rakennuksen kautta rivitaloille (Koulukangas 1, 97140 Muurola) toimitettavan tekniikan (lämpö, sähkö ja vesi sekä tietoliikenneyhteydet) eriyttämistä. Tekniikan eriyttämisestä arvioidut kokonaiskustannukset ovat arviolta 191.000,00 euroa. Rovaniemen kaupunki ja Kiinteistö Oy Rovatalo ovat laatineet vuonna 2006 sopimuksen, jonka mukaisesti hankkeen toteuttamisen toteutuneista kustannuksista 50 % maksaa Kiinteistö Oy Rovatalo. Kustannusarvio on liitteenä.

Tilapalvelukeskus esittää Tilajaostolle, että vuoden 2020  työohjelmiin varataan hankkeen toteutukseen 191.000,00 euroa. Hankkeen lisäämisestä huolimatta Tilapalvelukeskuksen määrärahat riittävät vuodelle 2020. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää lisätä Tilapalvelukeskuksen työohjelmiin vuodelle 2020 edellä esitetyn muutoksen.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi esitetyn muutoksen Tilapalvelukeskuksen työohjelmiin vuodelle 2020.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Rovatalo, Juha Välitalo, Arto Kerimaa, Maria Granberg, Jukka Kujala, Kaisa Laitinen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Tilajaosto

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.