Banneri

Tilajaosto, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Rakennusteknisten muutos- ja korjaustöiden hankinta, muutos tarjouspyyntöasiakirjoihin

ROIDno-2020-376

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilaliikelaitoksella on ollut puitejärjestely rakennusteknisten korjaus- ja muutostöiden hankinnassa paikallisten rakennusliikkeiden kanssa. Tilapalvelukeskus on valmistellut yhteistyössä hankintayksikön kanssa tilapalvelukeskuksen rakennusteknisten korjaus- ja muutostöiden uuden sopimuskauden kilpailuttamista ajalle 1.7.2020 - 30.6.2022. Tilapalvelukeskuksen omistamien kiinteistöjen rakennusteknisiä korjaus- ja muutostöitä ovat: 
- ennalta suunnitellut laajemmat investointityyppiset korjaus- ja muutostyöt
- ennalta suunnitellut suppeammat vuosikorjaustyyppiset korjaus- ja muutostyöt ja 
- ennalta arvaamattomat äkilliset korjaus- ja muutostyöt (vahingot ja vikakorjaukset)

Kilpailutuksen tuloksena perustetaan puitejärjestely tilaajan ja usean rakennusliikkeen kesken. Tilaaja ei sitoudu ennalta tiettyihin hankintamääriin, vaan hankkii töitä tarpeen mukaan. 

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus vuoden mittaiseen optiokauteen ajalle 1.7.2022 - 30.6.2023. Option käyttömahdollisuudesta sovitaan erikseen tilaajan toimesta viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen mahdollisen option käyttöönottoa. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tarjouspyyntöluonnoksen ja hankintasopimusluonnoksen tiedoksi ja päättää delegoida tarjouspyynnön, hankintapäätöksen ja siihen liittyvän mahdollisen option, hankintasopimuksen, mahdollisen oikaisuvaatimuksen vastineen, mahdollisen keskeytyspäätöksen sekä hankintasopimuksen allekirjoittamisen tilapalvelupäällikölle.

Päätös

Tilajaosto merkitsi tarjouspyyntöluonnoksen ja hankintasopimusluonnoksen tiedoksi ja päättää delegoida tarjouspyynnön tilapalvelupäällikölle. Tilajaosto päättää, että tilajaosto tekee hankintapäätöksen ja siihen liittyvän mahdollisen option, hankintasopimuksen, mahdollisen oikaisuvaatimuksen vastineen ja mahdollisen keskeytyspäätöksen.

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelukeskuksen rakennusteknisten muutos- ja korjaustöiden hankinnan kokouksessaan 20.2.2020 § 9. Tilapalvelukeskus on vienyt hankinnan valmistelua eteenpäin ja selvittänyt muutaman muun kunnan vastaavia hankintoja ja sen johdosta tarjouspyynnön minikilpailutuksen ehtoja sekä sopimuskauden pituutta (optio) on muutettu.

Uusi sopimuskausi on 1.10.2020 - 30.9.2022 ja sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahteen yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen ajalle 1.10.2022 - 30.9.2023 ja 1.10.2023 - 30.9.2024.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee päivitetyn tarjouspyyntöluonnoksen ja hankintasopimusluonnoksen tiedoksi hyväksyen samalla muutoksen rakennusteknisten muutos- ja korjaustöiden hankintaan. Muilta osin 20.2.2020 § 9 päätös pysyy voimassa.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön ehdotuksen.

Tiedoksi

Juha Välitalo, Arto Kerimaa, Maria Granberg, Anu Kulmala

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Tilajaosto

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.