Tilajaosto, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Tilajaoston kokouspäivät 2021

ROIDno-2020-3920

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö, maria.granberg@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön luku 15 sisältää seuraavia määräyksiä toimielinten koollekutsumisesta

138 § Kokousaika ja -paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

139 § Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

143 § Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.

Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää, että vuoden 2021 kokoukset pidetään jäljempänä määrättyinä päivinä alkaen klo 13.00.

Keskiviikkko 27.1.
Keskiviikko 24.2.
Keskiviikko 24.3.
Keskiviikko 28.4.
Keskiviikko 26.5.
Keskiviikko 23.6.

Päätös

Tilajaosto päätti pitää seuraavan kokouksen 27.1.2021 alkaen kello 13.00, jossa päätetään kevään kokousajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää, että vuoden 2021 kevään kokoukset pidetään alla mainittuina päivinä alkaen kello 13.00.

Tiistai 23.2.
Keskiviikko 31.3.
Tiistai 27.4.
Tiistai 25.5.
Keskiviikko 23.6.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön ehdottamat kokouspäivät keväälle 2021 ja kokoukset alkavat kello 14.00.

Tiedoksi

Tilajaoston jäsenet ja varajäsenet