Tilajaosto, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Valtuustoaloite: Julkisten rakennusten käyttöasteen tehostaminen

ROIDno-2018-2915

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Matti Henttunen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä ja sen lähialueiden suurkylissä on rakennettu hienoja uusia monitoimirakennuksia palvelemaan mm. alueen elinvoimaisuutta.

Ylikylän kouluhanke on suunnittelussa. Päiväkotiratkaisuja rakennetaan. Julkisten tilojen rakentaminen jatkuu alueellamme voimakkaasti.

Uusien koulujen, päiväkotirakennusten, ikäihmisten palvelupisteiden käyttöasteita voitaisiin tehostaa huomattavasti. Asiasta on huolissaan myös Rovaniemen kaupungin tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki.

Edellä esitetyn perusteella pyydän, että Rovaniemi tutkii kaikki ne mahdollisuudet jolla julkisten rakennusten käyttöastetta voitaisiin parantaa ja näin palveluita tuottaa jo valmiiksi toimiviksi ja tehokkaiksi suunnitelluissa kokonaisuuksissa jotka palvelevat kuntalaisiamme mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti.

Jäämme odottamaan kaupungin toimenpiteitä tässä meitä kaikkia koskettavassa asiassa."

Päätösehdotus

Aloite lähetetään kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

Marja Marjetta, hallintosihteeri, marja.marjetta@rovaniemi.fi

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen tilaliikelaitoksen (johtaja Pekka Latvala) valmisteltavaksi. Valmistelussa tulee kuulla toimialoja.

Päätös

Tilaliikelaitos, toimialat ja Roma valmistelevat yhdessä vastauksen.

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Matti Henttunen ym. ovat tehneet valtuustoaloitteen 10.9.2018 julkisten rakennusten käyttöasteen tehostamiseksi. Aloitteessa esitetään, että Rovaniemen kaupunki tutkii kaikki ne mahdollisuudet jolla julkisten rakennusten käyttöastetta voitaisiin parantaa ja näin palveluita tuottaa jo valmiiksi toimiviksi ja tehokkaiksi suunnitelluissa kokonaisuuksissa jotka palvelevat kuntalaisiamme mahdollisimman tehokkaasti, taloudllisesti ja asiakaslähtöisesti. 

Sivistystoimelle on viime vuosina rakennettu Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n toimesta useita monitoimitaloja eri puolille kaupunkia ja kesällä 2021 on valmistumassa viimeisimpänä Ylikylän monitoimitalo. Toteutuneiden hankkeiden myötä rakennusten käyttöaste on noussut, kun tiloissa on esimerkiksi iltaisin aiempaa laajemmin toimintaa. Jo pidempään koulujen liikuntasalit ovat olleet ahkerassa iltakäytössä. Koulujen ja päiväkotien investointien ja palveluverkon suunnittelussa on huomioitu mm. olemassaolevat oppilasennusteet ja päätöksentekoon on esitetty yksiköiden mitoitus siten, että se vastaa todellista palvelutarvetta. Koulun oman toiminnan päätyttyä tilat ovat tarjolla esimerkiksi kaikille kaupungin kolmannen sektorin toimijoille erillisen hinnaston mukaisesti. Seuraavan kymmenen vuoden aikana peruskouljen oppilasmäärän ennustetaan vähentyvän noin 1000 oppilaalla.

Terveyspalveluissa toimintaa on tarkoitus tiivistää ja keskittää toimintoja Pulkamontielle ja Rinteenkulman terveyskeskukseen. Palvelualueella ollaan ottamassa sisäistä tilahallintajärjestelmää käyttöön ja jalkauttamalla toimintaa kentälle laajemmin nykyisten työhuoneiden käyttöastetta saadaan paremmaksi. Myös aukioloaikojen laajentamista suunnitellaan. Ikäihmisten palveluita varten kaupunki on vuokrannut tiloja esimerkiksi Rovaniemen Pienteollisuustalo Oy:ltä ja tiloja käytetään myös iltaisin. Myös käytössä olevia kokoustiloja käytetään tarpeen mukaan iltaisin.

Vuoden 2020 aikana poikkeustilanteen johdosta sekä viranhaltijoiden että päättäjien on pitänyt sopeutua etätyöhön. Parhaillaan on käynnissä kaupungintalon väistöön liittyen toiminnan tiivistäminen siten, että työskentely tapahtuu monitiloissa eikä jatkossa kaikilla kaupungin toimistotyötä tekevillä ole enää omaa työpistettä. Myös valmisteilla oleva kaupungintalon peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman tilatehokkaasti ja avata laajemmin tilojen käyttöä kuntalaisille ja iltaisin. Kevään 2021 aikana on käynnistynyt usean muun kunnan tapaan kiinteistöstrategian laatiminen, jossa linjataan kiinteistöjen omistamista ja tarpeettomista tiloista luopumista sekä luodaan mallia tilatehokkaamille ratkaisuille tulevaisuudessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto lähettää aloitteen tekijöille tiedoksi tilapalvelupäällikön selostamat toimenpiteet, jotka on tehty valtuustoaloitteen johdosta.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön ehdotuksen.

Tiedoksi

Aloitteen tekijät, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.