Banneri

Tilajaosto, kokous 27.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Harri Haavisto on lähettänyt sähköpostia tilajaoston jäsenille 27.8.2020 klo 10.04 urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten investointituesta. Asiaa ei ole kesälomien vuoksi ehditty valmistella tähän kokoukseen. Tilajaosto ottaa asian käsittelyyn seuraavassa kokouksessa 24.9.2020.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.