Tilajaosto, kokous 28.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara -monitoimitalon hankintailmoitus

ROIDno-2022-2254

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilajaosto päätti kokouksessaan 19.5.2022 § 36, että Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara -monitoimitalo hanke toteutetaan yhteistoiminnallisella allianssi -mallilla.

Allianssi -mallissa hankkeeseen haetaan julkisena hankintana suunnittelija ja toteuttaja. Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaaran monitoimitalon toiminnallisena lähtökohtana on järjestää oppilaalle yhtenäinen koulupolku varhennetusta esiopetuksesta peruskoulun päättövaiheeseen saakka sekä mahdollistaa perheille eri ammattiryhmien palvelut jatkossa yhtenäisen koulualueen sisällä.

Monitoimitalohanke on kokonaisuus, joka muodostuu useasta osasta. Kokonaisuuteen kuuluu peruskorjattava koulurakennus eli niin sanottu pienten koulu, yläasteen käyttöön rakennettava uudisrakennus, pysäköinti- ja piha-alueet sekä peruskorjattava ja laajennettava urheilukenttä. Tulevassa monitoimitalossa oppii päivittäin noin 1100 lasta ja työskentelee noin 110–130 henkilökunnan jäsentä. Iltaisin ja viikonloppuisin talo palvelee kerho- ja harrastustoimintaa sekä alueen asukkaita. 

Hankinnan kohteena on yläasteen käyttöön rakennettava uudisrakennus (valmis kesällä 2025) ja peruskorjattava koulurakennus, pysäköinti- ja piha-alueet sekä peruskorjattava ja laajennettava urheilukenttä (valmis kesällä 2026). Tarkemmin hankkeen ominaispiirteitä ja tavoitteita on kuvattu liitteenä olevassa hankesuunnitelmassa (liite 11). Uudisrakennuksen liikuntasali toteutetaan hankesuunnitelman kohdassa 5.3.13 Liikuntatilat esitetyn B-vaihtoehdon mukaisena.

Hankkeen suunnittelu ja toteutus on tarkoitus toteuttaa ns. target value delivery -prosessina, jossa suunnittelun lähtökohtana on tilaajan tavoitteiden toteuttaminen. Suunnittelussa on tarkoitus tuottaa ratkaisun ja sen toteutussuunnittelun lisäksi tavoitekustannus. Hankkeelle laaditaan allianssin kaupallisen malliin perustuva kannustinjärjestelmä, jonka perustana ovat tavoitekustannuksen ja tilaajan tavoitteiden toteuttaminen. Tilaaja kilpailuttaa valittavat palveluntuottajat ja valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan, jolla on kyky ja resurssit toteuttaa hanke allianssimallilla yhteistyössä tilaajan ja muiden allianssiosapuolten kanssa.

Hankkeen tarjouspyyntöaineistoa on valmisteltu yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa muun muassa muualla aiemmista vastaavista hankkeista saadut kokemukset huomioiden. Hankkeesta on julkaistu ennakkoilmoitus Hilma-ilmoituskanavassa 1.6.2022 ja hankkeesta on pidetty markkinavuoropuhelu 14.6.2022 Rovaniemellä. Hankintailmoitus liiteaineistoineen (ml. allianssisopimusluonnos) on määrä julkaista ennen kesäkuun 2022 loppua siten, että tarjoukset saataisiin elokuun 2022 aikana. Hankintapäätös on tarkoitus tehdä ja sopimus allekirjoittaa syksyllä 2022 ja rakennustyöt käynnistää keväällä 2023 vaiheittain. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää hyväksyä hankkeen hankintailmoituksen liiteaineistoineen julkaistavaksi Hilma-​ilmoituskanavassa edellä kuvatun aikataulun puitteissa. Lisäksi tilajaosto päättää delegoida vähäisten muutosten ja tarkistusten tekemisen hankintailmoitukseen ja liiteaineistoon, mahdollisesta korjausilmoituksesta tai hankinnan keskeyttämisestä päättämisen tilapalvelupäällikölle.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi yksimielisesti tilapalvelupäällikön ehdotuksen.

Tiedoksi

Tilapalvelukeskus, Antti Lassila, Tiina Mölläri, Janne Alkki, Anu Kulmala