Tilajaosto, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Lisäksi päätettiin että, tilajaoston kokoukset pyritään pitämään läsnäolokokouksina. Kokoukseen voi osallistua etänä vain perustellusta syystä.
Mikäli kokoukseen osallistuu etänä, GaseM:n sähköiseen työtilaan ja Google Meetiin tulee liittyä hyvissä ajoin, että saadaan kokoukset alkamaan ajallaan.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.