Tilajaosto, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 ja lisämäärärahaesitys

ROIDno-2020-1397

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi
  • Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö, maria.granberg@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.8.2021 § 332 palauttaa osavuosikatsauksen uudelleen valmisteltavaksi. Toimielinten tulee arvioida osavuosikatsauksen yhteydessä, voidaanko havaitut poikkeamat kattaa käyttösuunnitelmamuutoksella vai onko tarvetta tehdä talousarviomuutoksia. Mahdolliset talousarviomuutosesitykset käsitellään kaupunginhallituksessa toimielinten esitysten pohjalta.

Tilapalvelukeskuksen tehtävänä on ollut toteuttaa vuoden 2021 aikana sellaisia välttämättömiä hankkeita, joihin ei ole voitu varautua vuoden 2021 talousarviota valmisteltaessa. Merkittävin vuonna 2021 toteutettava hanke on Alakorkalon koulun pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen. Lapin ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti maa-alue tulee olla puhdistettuna 31.12.2021 mennessä. Tämän hetken arvio on, että hankkeen toteutuksen kustannukset ovat 1,5 M€. 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 25.2.2021 § 25, että Tilapalvelukeskus hankkii väliaikaistilat Napapiirin yläasteen yhteyteen (lisätilan tarve). Tilat on otettu käyttöön 16.9.2021 alkaen. Hankkeen toteutuksen kustannukset (perustukset, maanrakennustyöt ja tarvittavat lämpö-, sähkö- ja vesiliittymät) vuodelle 2021 ovat 0,1 M€.

Tilapalvelukeskus on vuokrannut tiloja Rovaniemen koulutuskuntayhtymältä Kairatien toimipisteestä. Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa 31.12.2023 saakka. Aiemmin Kairatiellä on ollut mm. Ylikylän koulun väistötilat ja uuden koulun valmistuttua kesällä 2021, tiloja oli jäämässä vapaaksi Kairatieltä. Syksystä 2021 alkaen aiemmin useissa väistötiloissa toimineet eri kaupungin yksiköt ovat siirtyneet Kairatielle (kaupungintalon väistötilat). Tilapalvelukeskus on pääosin toteuttanut tarvittavat tilamuutokset Kairatielle, jotta kaupungin toiminta on voinyt jatkua häiriöttömästi ja vuosina 2022-2023 väistötilojen vuokrissa saavutetaan myös säästöä. Arvioidut muutostöiden kustannukset vuodelle 2021 ovat 0,55 M€.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 10.12.2020 § 188, että Tilajaosto toteuttaa uuden Muurolan päiväkodin vuokramallilla. Hanke on tarkoitus toteuttaa nykyisen tyhjillään olevan entisen Muurolan lukio -rakennuksen tilalle. Lukio -rakennuksen kautta toimitetaan lämmöt, sähköt ja vedet rakennuksen läheisyydessä sijaitsevalle Kiinteistö Oy Rovatalon rivitaloille. Ennen hankkeen toteuttamista tulee tekniikka eriyttää. Hankkeen toteutuksen kustannukset Tilapalvelukeskukselle ovat arviolta 0,3 M€.

Keväällä 2021 purettiin Ylikylän vanha kivikoulu uuden koulun tieltä ja lisäksi muutamia tyhjillään olevia purkukuntoisia erillistaloja, joiden tontit on luovutettu uudisrakentamista varten. Arvioidut purkukustannukset ovat 0,2 M€.

Kirjanpitoon kirjattavaksi poistoihin tuli aiemmin Ylikylän koulun ja muiden kaupungin yksiköiden käytössä olleiden Keltakankaalta vuokrattujen väistötilojen taseeseen kirjattujen  muutostöiden alaskirjaus 0,25 milj.euroa.

Ylitysuhka (poikkeamat) ei ole katettavissa käyttösuunnitelmamuutoksella. Tilajaoston ylitysuhka edellyttää käyttötalouteen 2,9 miljoonan euron lisämäärärahaa vuodelle 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää 2,9 miljoonan euron lisämäärärahaa tilapalvelukeskukselle vuodelle 2021.

Mari Jolangin muutosehdotus:
Tilajaosto on Rovaniemen kaupungin talousarviossa kohderahoitteinen tehtävä. Kohderahoitteisilla tehtävillä ei ole määrärahoja. Tilapalvelukeskus ei voi esittää lisämäärärahaa, vaan sen täytyy esittää muutokset tuloslaskelmaan ja samalla tilikauden tulokseen. Kohderahoitteisten tehtävien sitovuustaso on tilikauden tulos. Tilajaosto päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja edellyttää, että osavuosikatsauksessa käsiteltävä tilajaoston talousarvion muuttaminen tuodaan toimielimelle uudelleen päätettäväksi. Muutosesityksessä tulee perustellusti ja yksilöidysti käydä ilmi mihin tulo- ja menolajeihin mahdollinen muutos kohdistuu.

Mari Jolangin muutosehdotusta kannattivat Heidi Alatalo ja Kalervo Björkbacka.

Päätös

Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteluun Mari Jolangin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talous- ja rahoitusjohtaja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.