Tilajaosto, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Tilajaoston pöytäkirjan tarkastus ja pöytäkirjanpitäjä

ROIDno-2020-397

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Asiakirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännön 165 §:ssä. Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö. Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää,​ että

  • tilajaoston pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin tilajaoston kokouksessa valitsema pöytäkirjantarkastaja,​
  • tilajaoston pöytäkirjanpitäjäksi määrätään tilapalvelukeskuksen talous-​ ja hallintosihteeri Irja Hast 
  • tilajaoston pöytäkirjanotteen / asiakirjasta annettavan otteen tai jäljennöksen allekirjoittaa / oikeaksi todistaa pöytäkirjanpitäjän lisäksi  kaupunginkirjaamosta asiahallinnan asiantuntija Johanna Huhta,​ asiahallinnan asiantuntija Tarja Ritatörmä,​ asiahallinnan asiantuntija Tarja Valkonen,​ asiahallinnan asiantuntija Pirita Kallo tai asiahallinnan suunnitteilija Merja Keskiruokanen.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön ehdotuksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.