Tilajaosto, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tilapalvelukeskuksen talousarvio 2022

ROIDno-2021-2640

Valmistelija

  • Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö, maria.granberg@rovaniemi.fi
  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.5.2021 § 194 talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023–2025 suunnitteluohjeet sekä määrärahakehyksen vuodelle 2022. Suunnitteluohjeen mukaan toimielimien tulee lausua talousarviosta ja käsitellä tuloskortit 30.6.2021 mennessä.

Talousarvion suunnitteluohjeella tarkoitetaan kaupunginhallituksen menettelyohjetta talousarvion laadinta-aikataulusta, tehtäväkohtaisista käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosien tavoitteista. Suunnitteluohjetta noudatetaan vuoden 2022 talousarviota laadittaessa. Suunnitteluohjeessa annetaan toimielinkohtainen määrärahakehys.

Talousarviovalmistelun keskeinen tavoite on tasapainottaa kaupungin talous. Tällä hetkellä toimintamenot kasvavat tulorahoitusta voimakkaammin. Vuoden 2022 talousarviossa pysyminen ja tasapainon saavuttaminen tulevien vuosien aikana edellyttää monen tyyppisiä ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä.

Tilapalvelukeskukselle laaditaan nettobudjetti tuloslaskelman muotoon. Vuokrat lasketaan toimialoille kaupunginhallituksen päättämien sisäisten vuokrien määritysperiaatteiden mukaisesti. Tilojen käytön tehostamiseen on pyrittävä parantamalla tilatehokkuutta ja tilojen käyttöasteita. Näitä edistetään siirtymällä tiiviimpiin ja joustavampiin tilaratkaisuihin. Ensisijaisesti tiivistetään nykyistä tilankäyttöä, sopeutetaan uusia tilatarpeita sijoittamalla toimintoja olemassa oleviin tiloihin sekä luopumalla turhista tiloista. Samoja periaatteita noudatetaan myös kaupunkikonsernin ulkopuolelta vuokrattuihin tiloihin.

Tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle Tilapalvelukeskuksen talousarvion vuoden 2022 toimintakatteeksi 10,12 M€ sekä tulokseksi -0,960 M€. Investointien määrärahaksi vuodelle 2022 esitetään yhteensä 8,5 M€; rakennustekniset korjaukset 5,0 M€, investointien valmistelu 0,5 M€, Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara -monitoimitalo 1,0 M€, Kaupungintalon peruskorjaus 1,0 M€ ja Nivavaaran ala-asteen peruskorjaus 1,0 M€.

Talousarviokortti sisältää kuvauksen Tilapalvelukeskuksen perustehtävistä, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2022, toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 sekä talouden tunnusluvut.

 

 

 

Tilajaoston esitys investointikehykseksi vuodelle 2022:   

INVESTOINNIT M€
Rakennustekniset korjaustyöt 5,0
Investointien suunnittelu 0,5
Uudisrakennukset  
Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara -monitoimitalo 1,0
Peruskorjaukset  
Kaupungintalon peruskorjaus 1,0
Nivavaaran ala-aste 1,0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ 8,5

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto hyväksyy liitteenä olevan tilapalvelukeskuksen tuloskortin 2022 sekä esittää sitä kaupunginhallitukselle liitettäväksi koko kaupungin talousarvioon 2022.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi yksimielisesti vastuualuepäällikön ehdotuksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talous- ja rahoitusjohtaja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.