Tilajaosto, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Riskienhallinnan raportointi 2020 ja suunnitelma 2021

ROIDno-2021-501

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 90 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kaupungin toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan. Hallintosäännön 91 §:n mukaan lautakunta (toimielin) vastaa toimialallaan riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kaupunginhallitukselle riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kaupunginjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat vastaavat riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja palvelualueillaan. Kaupungin työntekijöiden tulee noudattaa työssään hyvää riskienhallintaa ja raportoivat läheltä piti tilanteista sekä tiedottavat esimiehilleen toimintaan liittyvistä riskeistä ja kehittämismahdollisuuksista.

Tilapalvelukeskuksen riskienhallintaraportti 2020 ja -suunnitelma 2021 on laadittu keväällä 2021 annetun ohjeistuksen mukaisesti. Raportti toimitetaan turvallisuuspäällikölle, joka koostaa raportit ja tekee yhteenvedon raportoidusta vuodesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto hyväksyy liitteenä olevan riskienhallinnan raportin vuodelta 2020 ja riskienhallintasuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön esityksen.

Tiedoksi

Jani Brännare, Sirpa Salminen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.