Tilajaosto, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tilapalvelukeskuksen tuloskortti ja tilinpäätös 2020

ROIDno-2021-1098

Valmistelija

  • Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö, maria.granberg@rovaniemi.fi
  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 16.12.2019 § 492 hyväksynyt Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet:

Kohderahoitteisten tehtävien osiossa asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tilapalvelukeskukselle sekä ruoka- ja puhtauspalveluille. Sitovia taloustavoitteita tilapalvelukeskukselle sekä ruoka- ja puhtauspalveluille ovat tilikauden tulostavoite ja investointien nettokehys.

Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.3.2021 päättänyt Näsmänkiepin kertapoiston 2.498.153,​57 vuodelle 2020 ja poistosuunnitelman muuttamisen siten,​ että jäljelle jäävä jäännösarvo poistetaan seuraavan 3 vuoden aikana (v. 2021-​2023). Lisäksi kaupunginhallitus päätti Napapiirin yläasteen (osa käytöstä poistetut rakennukset) arvonalentumisen 1.356.605,​60 € vuodelle 2020 ja poistosuunnitelman muuttamisen siten,​ että jäljelle jäävä jäännösarvo poistetaan seuraavan 4 vuodenaikana (v. 2021-​2024). Tämän johdosta Tilapalvelukeskuksen vuoden 2020 tilinpäätös on negatiivinen -5.086.120,72 €.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto hyväksyy Tilapalvelukeskuksen tilikauden 2020 toteuman ja tuloskortin sekä esittää tuloskortin liittämistä kaupungin tilinpäätökseen sekä merkitsee vuoden 2020 tilinpäätösraportin tiedoksi.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön esityksen.

Tiedoksi

Talous- ja rahoituspalvelut

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.