Tilajaosto, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tilapalvelukeskuksen työohjelmat 2021/Päivitys

ROIDno-2020-3873

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Välitalo, rakennuspäällikkö, juha.valitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilapalvelukeskus on valmistellut yhteistyössä hallintokuntien kanssa Tilapalvelukeskuksen työohjelmat kaupunginvaltuuston vuodelle 2021 hyväksymän talousarvion puitteissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto hyväksyy Tilapalvelukeskuksen työohjelmat vuodelle 2021 liitteiden mukaisesti.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi Tilapalvelukeskuksen työohjelmat vuodelle 2021.

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilajaosto on kokouksessaan 17.12.2020 § 71 hyväksynyt Tilapalvelukeskuksen työohjelmat vuodelle 2021. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.2.2021 § 25 päättänyt, että Tilapalvelukeskus hankkii väliaikaistilat Napapiirin yläasteen yhteyteen 1.8.2021 alkaen osoitteeseen Asematie 3, 96900 Saarenkylä.

Tilapalvelukeskus on kiireellisenä valmistellut väliaikaistilan hankintaa ja tarjouspyyntö hankinnasta on julkaistu julkiset hankinnat hankintailmoitukset.fi -ilmoituskanavassa 8.3.2021. Hanke on tarkoitus toteuttaa siten, että väliaikaistilat hankintaan tarjouspyynnön perusteella edullisimman tarjouksen tekevältä tilaelementtitoimittajalta ja tilapalvelukeskus toteuttaa kesän 2021 aikana tarvittavat pohjarakennustyöt (maatyöt ja perustyöt), hankkii tarvittavat liittymät (sähkö, lämpö ja vesi) ja järjestää kohteen kiinteistönhuollon. Tilapalvelukeskus laatii vuokrasopimuksen edullisimman tarjouksen tehneen tilaelementtitoimittajan kanssa ja edelleen välivuokrasopimuksen sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kanssa vuokra-ajalle (16.9.2021 - 15.6.2024). Hankkeen toteutuksen kustannukset jyvitetään em. vuokra-ajalle välivuokrasopimukseen.

Hankkeen toteutukseen ei ole varattu määrärahaa Tilapalvelukeskuksen vuoden 2021 työohjelmissa. Tilapalvelukeskus esittää Tilajaostolle, että vuoden 2021  työohjelmiin lisätään hankkeen toteutukseen 150.000,00 euroa. Lisäys huomioidaan vuoden 2021 lisätalousarviossa ja hanke toteutetaan mikäli valtuusto hyväksyy lisätalousarvioesityksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää lisätä Tilapalvelukeskuksen työohjelmiin vuodelle 2021 edellä esitetyn muutoksen ja esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi valtuustolle hankkeen toteutukseen 150.000,00 euroa osana lisätalousarviota 2021.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön esityksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Tilajaosto

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.