Tilajaosto, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Alakorkalon pilaantuneen maa-alueen puhdistamiskustannukset

ROIDno-2021-1138

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Alakorkalon kivikoululla havaittiin öljyvuoto syksyllä 2015, kun aiemmin lämmitysmuotona ollut öljylämmitys muutettiin hakelämmitykseksi. Öljyvuodosta tehtiin PIMA-ilmoitus Lapin ELY-keskukselle (Lapin ELY-keskuksen päätös 3917/2016). Lapin Ely-keskuksen tekemän päätöksen mukaisesti maa-alue tulee olla puhdistettuna 31.12.2021 mennessä. Öljyvahingosta tehtiin vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus ja vakuutusyhtiö on korvauspäätöksellään 10.10.2017 korvannut osan vahingosta kaupungille.

Ensimmäisenä toimenpiteenä kivikoulun toiminta siirrettiin tilaelementtirakennukseen läheiselle urheilukentälle, jotta koulun toiminta on pystynyt jatkumaan häiriöttömästi.

Ennen puhdistamistoimenpiteiden aloittamista kaupunginhallitus päätti, että suojellun koulurakennuksen suojelu kaavassa puretaan. Tämä tehtiin siitä syystä, että kivikoulu voitiin purkaa ja maa-alue pystytään puhdistamaan koko pilaantuman alueelta, myös koulun alapuolelta.

Ennen maa-alueen puhdistamisen käynnistämistä turvattiin nykyisen kaupungin omistaman teknisen- ja liikuntatilan sekä läheisen Kiinteistö Oy Rovatalon rivitalon lämmön-, veden- ja sähkön jakelu toteuttamalla uusi tekniikka rakennuksiin.

Alakorkalon maa-alueen puhdistaminen toteutetaan vaiheittain. Kivikoulu purettiin kivijalkaan saakka keväällä 2021. Kesällä 2021 purettiin kivikoulun öljypilaantunut kellari. Lapin ELY-keskuksen suostumuksella puhdistusmenetelmäksi valittiin osittainen massanvaihto ja pohjaveden pinnan alapuolella ns. InSitu-puhdistus, jossa pohjaveden pinnan tasoon injektoidaan biokemikaaleja (absorbtio). Osittainen massanvaihto valmistui elokuun lopussa 2021 ja InSitu -puhdistus valmistuu syksyn 2021 aikana. Tavoitteena on se, että puhdistusmenetelmällä maa-aines puhdistuu hyväksyttävälle tasolle. Maa-aineksen puhdistuksen edistymistä seurataan säännöllisin väliajoin vuoteen 2023 loppuun saakka ottamalla näytteitä. 

Osana Alakorkalon pilaantuneen maa-alueen hoitamista jouduttiin purkamaan lämmöntoimitussopimus hakeyrittäjän kanssa ja tästä on kaupunginhallitus tehnyt erillisen päätöksen. 

Pilaantuneen maa-alueen puhdistamisen etukäteen arvioidut kokonaiskustannukset olivat n. 2,0 M€. Valitun puhdistumenetelmän johdosta arvioidut toteuttamisen kokonaiskustannukset jäävät n. 1,5 M€:oon. Puhdistamisen toteuttamisesta ja sen eri vaiheista laaditaan loppuraportti kustannuksineen, joka toimitetaan myös Lapin ELY-keskukselle heidän tekemän päätöksen mukaisesti. Tavoitteena on, että loppuraportti on valmis vuoden 2021 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee Alakorkalon koulun pilaantuneen maa-alueen puhdistamisen kustannukset tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että pilaantuneen maa-alueen puhdistamisesta aiheutuneet kustannukset katetaan purkamalla vahinkorahastosta edellä esitetty 1,5 M€.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön ehdotuksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.