Tilajaosto, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kaupungintalon peruskorjaus 2021-2024

ROIDno-2021-3741

Valmistelija

 • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi
 • Janne Alkki, erityisasiantuntija, janne.alkki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungintalo kuuluu Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskukseen, joka on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Kaupungintalo muodostaa tässä kokonaisuudessa Rovaniemen Aaltokeskuksen yhdessä pääkirjaston (valm. 1965) ja Lappia-Talon (valm. 1971 ja 1974) kanssa. Kaupungintalon suunnittelijana on ollut Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto Oy ja pääsuunnittelijana Elissa Aalto.

Kaupungintaloa ja sen eri korjaustoimenpiteitä sekä peruskorjaukseen liittyvää väistötilakysymystä on käsitelty kaupungin hallinnossa lukuisia kertoja vuosien 2015-2020 välisenä aikana.

Kaupungintalossa on kolme (3) kerrosta ja neljä (4) siipeä:

A-siipi: kokoustilat, aulatilat, ravintola: 2 396 m2

B-siipi: Osviitta, kaupungin johdon tilat: 1 599 m2

C-siipi: Kirjaston puoli (toimistot): 4 162 m2

D-siipi: Valtion virastotalon puoli (toimistot): 3 293 m2

Rakennuksen koko huoneistoala on 11 450 m2.

Trellum Consulting Oy:n 31.12.2019 tekemän tunnuslukutarkastelun perusteella rakennuksen kuntoluokka on tarkasteluhetkellä ollut n. 58 % ja tekninen arvo n. 13.9 M€. Rakennuksessa on selvityksen mukaan korjausvelkaa n. 4.2 M€. Rakennuksen jälleenhankinta-arvo on tarkastelun perusteella n. 24.1 M€. Perusparannustarvetta rakennuksessa on samalla perusteella n. 15 M€. 

Rakennukseen on tehty kattavat rakenteelliset kuntotutkimukset, sekä mm. seuraavia korjaustoimenpiteitä vuosien 2016 - 2018 välisellä ajanjaksolla:

 1. Mineraalivillakuitujen poistaminen ilmanvaihtojärjestelmästä

 2. Alakattojen yläpuolisten tilojen puhdistaminen

 3. Ilmanvaihdon korjaaminen ja säätö

 4. Pääarkiston peruskorjaus

 5. 3-kerroksen C-siiven tiivistyskorjaukset (ml. kuitupitoisen materiaalin poisto)

 Rakennuksen sisäilmaan liittyen rakennuksessa on tunnistettu useita sisäilmatilanteeseen vaikuttavia tekijöitä, joita ovat mm.:

 1. Mineraalivillakuidut 

 2. Talotekniikan haasteet mm. ilmalämmitys

 3. Ulkovaipan tiiveys

 4. Ilmanvaihdon riittävyys

 5. Kosteusrasitus ulkoseinään ja ikkunoihin sekä kellarikerroksen lattiaan

 6. Ikkunoiden ikä ja ikkunapeltien kaltevuus

 7. Perusmuurin rakenne ja piha-alueen kallistukset

Perusmuurin osalta keskeisenä ongelmana ovat salaojien toimimattomuus, piha-alueen pintarakenteiden virheelliset kallistukset sekä perusmuurin kosteusrasitukset rakenteissa.

Kaupungintalo on lähtenyt tyhjentymään 1.1.2018 alkaen.

Kaupungintalon peruskorjaushanke on osittain käynnistynyt siten, että vuoden 2021 aikana toteutetaan perusmuurin peruskorjaus osana ensivaiheen korjaustoimenpiteitä. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2021 (ja taloussuunnitelman vuosiksi 2022- 2023) on tilapalvelukeskuksen työohjelmiin varattu määräraha kaupungintalon perusmuurin korjaushankkeen toteuttamiseksi kuluvan vuoden aikana. Tilajaosto on kokouksessaan 14.4.2021 (27§) valinnut kaupungintalon perusmuurin korjaushankkeen toteuttajaksi Lapin Mestarirakentajat Oy:n. Perusmuurin korjaushankkeessa salaojat uusitaan, piha-alueen pintarakenteet uudelleen muotoillaan ja sadevesien poisjohtamista seinien viereltä tehostetaan sekä sade- ja hulvesiviemäristön laajuutta parannetaan. Peruskorjauksessa perusmuuri saa uudet vesi- ja lämmöneristeet.

Kaupungintalo on suojeltu Rovaniemen keskustan osayleiskaavassa (2012) merkinnällä sr/156: Suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus tai rakennuksen osa, jota MRL 43 § s mom. nojalla ei saa purkaa ilman MRL 127 §:n mukaista lupaa. Suoritettavissa korjaus- ja muutostöissä rakennuksen ominaispiirteet tulee säilyttää. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Osayleiskaavassa tontilla on lisäksi merkintä PY/s, jonka mukaan mm. tulee varmistaa alueen kaupunkikuvallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.

Omistajaohjausyksikkö on loppuvuodesta -20 ja kevään -21 aikana käynyt keskusteluita konserniyhteisöjen kanssa heidän sijoittumisestaan kaupungintaloon. Jatkokeskusteluita varten tarvitaan kannanotto sovellettavasta vuokratasosta. Työterveys Lappica Oy:n kanssa on päästy keskusteluissa pisimmälle siltä osin, että Lappica Oy olisi halukas siirtämään toimintansa peruskorjattuun kaupungintaloon.

Maailmanlaajuinen korona-pandemia on muuttanut työskentelytapaa ja tarpeita sekä vaatimuksia työskentelyolosuhteille etätyön ja monimuotoisen työskentelyn yleistymisen kautta. Myös laajamittainen muutos digitalisaatiossa ja asennemuutos perinteisessä työnteon kuvassa on muovannut työntekokulttuuria todennäköisesti pysyvästi. Toisaalta etätyön yleistyminen ja organisaatioyksiköiden hajasijoittelu on tuonut lisähaasteita organisaation johtamiselle. Konserniyhteisöjen sekä yksiköiden ja muiden organisaatio-osien välisen yhteistyön tiivistyminen olisi omiaan lisäämään työnteon tehokkuutta ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä. Tämä mahdollistuu sillä, että toimitiloihin sijoittumisista käydään organisaatiorajat ylittävää tarkastelua. 

Kaupungintalon peruskorjaushankkeessa on tunnistettu seuraavat rakennukseen tai sen järjestelmiin liittyvät erityispiirteet ja haasteet:

 • Rakennus on kansainvälisesti tunnettu arkkitehtooninen arvokohde ja maailmalla seurattu Aalto-kohde, joten hankkeen uutisarvoa tulee laajasti hyödyntää;

 • Rakennuksen restauroitavien osien talotekniikan ja tietojärjestelmien kustannustehokas uusiminen interiööriä muuttamatta (erityisesti iv-järjestelmien osalta, keskitetyn iv-järjestelmän muuttaminen tehokkaammin ohjattavaksi hajautetuksi järjestelmäksi);

 • Nykyvaatimukset täyttävien muuntojoustavien työtilaratkaisujen sovittaminen arvokkaaseen arkkitehtuuriin kustannustehokkaasti ja samalla suojelulliset arvot huomioiden (erityisesti toimistosiivissä);

 • Valaisimien konservointi ja muuttaminen led-tekniikalle;

 • Suojeltujen varusteiden konservointi;

 • Suojeltujen osien lattiapintojen konservointi;

 • Nykyisten ulkoikkunoiden ja niiden pellitysten uusiminen alkuperäinen ulkonäkö säilyttäen.

Jotta näin erityislaatuisessa ja kompleksisessa hankkeessa mahdollistetaan aikatauluvaatimusten ja taloudellisten vaatimusten lisäksi omistajan tahdon mukaisten laadullisten tavoitteiden, kuten vähähiilisen rakentamisen periaatteiden noudattaminen ja sisäilmaston laatuvaatimusten täyttyminen, on hankkeen toteutusmuotoa tarkastellessa haettu kokemuksia muiden kaupunkien vastaavista hankkeista. 

Edellä sanotun perusteella on päädytty esittämään allianssimallia hankkeen totetutusmuodoksi. Allianssi on hankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva sekä tiiviin yhteistoiminnan ja laajan asiantuntemuksen hyödyntämisen mahdollistava nykyaikainen toteutusmuoto, jossa tilaaja muiden allianssiosapuolien kanssa yhdessä suunnittelee ja toteuttaa hankkeen sekä jakaa sen riskit ja hyödyt yhteismitallisesti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että:

 1. kaupungintalon peruskorjaushanke käynnistetään heti;

 2. kaupungintaloa voidaan jatkossa vuokrata myös kaupunkiorganisaation ulkopuolisille käyttäjille, ja että vuokratasona po. tilanteissa noudatetaan kaupunginosalle soveltuvaa markkinaehtoista vuokraa.         

  Lisäksi tilajaosto päättää seuraavaa:

 1. kaupungintalon peruskorjausurakka toteutetaan ns. allianssimallilla, ja että hankkeen valmistelu käynnistetään heti;  

 2. peruskorjaushankkeelle kilpailutetaan allianssihankinnan asiantuntijapalvelut, jolla varmistetaan, että hanke käynnistyy parhaalla mahdollisella tavalla. Kilpailutettavaan toimeksiantoon sisällytetään alustavasti tilaajan avustaminen tai tukeminen allianssiryhmän kilpailutusasiakirjojen valmistelussa, kilpailutuksen suorittamisessa ja hankintapäätöksen valmistelussa, sekä optiona allianssin kehitysvaiheen käynnistämiseen liittyvät tukipalvelut; 

 3. tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa päivitetään tarvittavilta osin allianssikilpailutuksen mahdollistamiseksi sekä koronaepidemian jälkeisen muuttuneiden työnteon tilantarpeiden, työskentelyolosuhteiden ja vaatimusten mukaiseksi;

 4. kaupungintalon peruskorjaushanke lisätään työohjelmiin vuosille 2021-​2023.

 

Vastuualuepäällikön muutettu ehdotus:

Tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että:

 1. kaupungintalon peruskorjaushanke käynnistetään heti;
   
 2. kaupungintaloa voidaan jatkossa vuokrata myös kaupunkiorganisaation ulkopuolisille käyttäjille, ja että vuokratasona po. tilanteissa noudatetaan kaupunginosalle soveltuvaa markkinaehtoista vuokraa.         

Lisäksi tilajaosto päättää seuraavaa:

 1. peruskorjaushankkeen eteenpäin viemiseksi hankkeelle kilpailutetaan allianssihankinnan asiantuntijapalvelut, jolla selvitetään tarkemmin allianssimallin soveltuvuutta hankkeen toteutusmuodoksi. Kilpailutettavaan toimeksiantoon sisällytetään optiona tilaajan avustaminen tai tukeminen allianssiryhmän kilpailutusasiakirjojen valmistelussa, kilpailutuksen suorittamisessa ja hankintapäätöksen valmistelussa, sekä allianssin kehitysvaiheen käynnistämiseen liittyvät tukipalvelut. Toteutusmuodosta päätetään selvityksen perusteella myöhemmin erikseen;
   
 2. tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa päivitetään tarvittavilta osin koronaepidemian jälkeisen muuttuneiden työnteon tilantarpeiden, työskentelyolosuhteiden ja vaatimusten mukaiseksi;
   
 3. kaupungintalon peruskorjaushanke lisätään työohjelmiin vuosille 2021-​2023.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi yksimielisesti vastuualuepäällikön muutetun ehdotuksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.