Tilajaosto, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 LISÄPYKÄLÄ: Riskienhallinnan raportointi 2021 ja suunnitelma 2022 (lisäpykälä)

ROIDno-2022-873

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 92 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kaupungin toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan. Hallintosäännön 93 §:n mukaan lautakunta (toimielin) vastaa toimialallaan riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kaupunginhallitukselle riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kaupunginjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat vastaavat riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja palvelualueillaan. Kaupungin työntekijöiden tulee noudattaa työssään hyvää riskienhallintaa ja raportoivat läheltä piti tilanteista sekä tiedottavat esimiehilleen toimintaan liittyvistä riskeistä ja kehittämismahdollisuuksista.

Tilapalvelukeskuksen riskienhallintaraportti 2021 ja -suunnitelma 2022 on laadittu annetun ohjeistuksen mukaisesti. Raportti toimitetaan turvallisuuspäällikölle, joka koostaa raportit ja tekee yhteenvedon raportoidusta vuodesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto hyväksyy liitteenä olevan riskienhallinnan raportin vuodelta 2021 ja riskienhallintasuunnitelman vuodelle 2022.

 

Päätös

Tilajaosto lisäsi riskienhallinta suunnitelmaan rakentamiskustannusten, materiaalien ja energian hinnan nousun riskin, muilta osin tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön esityksen.

 

Tiedoksi

Johanna Aho

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.