Vammaisneuvosto, kokous 10.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Henkilökohtaisen avun kilpailutus

ROIDno-2020-3800

Perustelut

Henkilökohtaisen avun palvelun kilpailutus hyvinvointilautakunnan päätös 25.8.2021

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain § 8 c mukaista toimintaa. Henkilökohtainen apu on tarkoitettu henkilöille, jotka vaikeavammaisuuden takia tarvitsevat välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua kotona tai kodin ulkopuolella vamman tai pitkäaikaisen sairauden takia.

Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen - työnantajamalli. Kunta voi järjestää palvelun myös hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse - avustajapalvelumalli.

Henkilökohtaisen avun toteuttamisen tapana on Rovaniemellä pääsääntöisesti työnantajamalli (236 asiakasta), mutta kaupunki on myös ostanut palvelua (195 asiakkaalle).  Perusturvalautakunta päätti henkilökohtaisen avun ostopalvelun kilpailuttamisesta 25.9.2017 § 143. Puitejärjestelyn sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahteen (2) yhden (1) vuoden optioon. Sopimuksen kummatkin optiovuodet on otettu käyttöön, ja sopimukset loppuvat kesällä ja syksyllä 2022. 

Talousarvio 2021 henkilökohtaisen avun palvelun toteuttamiseen on varattu määrärahoja 3.865.000 €.

Hankintaprosessi on tarkoitus kohdentaa kuten aikaisemmassakin kilpailutuksessa avustajatyön vaativuuden ja avustajan koulutustaustan perusteella kahteen palvelutuotteeseen: 1) avustajatyö ja 2) ammatillinen avustajatyö. Avustajatyötä tekevältä ei edellytetä erityistä koulutusta vaan soveltuvuutta avustajatyöhön. Ammatillista avustajatyötä tekevältä avustajalta edellytetään soveltuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkintoa. 

Hyvinvointilautakunta hyväksyi 25.8.2021 §9 henkilökohtaisen avun palvelun kilpailutusprosessin käynnistämisen. Lisäksi hyvinvointilautakunta delegoi tarjouspyynnön, hankintapäätöksen, optiopäätöksen ja mahdollisten vastineen antamisen oikaisuvaatimukseen, mahdollisen keskeytyspäätösvaltuuden sekä hankintasopimuksen allekirjoittamisen toimialajohtajalle.

Henkilökohtaisen avun ostopalvelua koskeva keskustelutilaisuus 22.11.

Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut järjesti 22.11.2021 henkilökohtaisen avun ostopalvelua koskevan keskustelutilaisuuden henkilökohtaisen avun asiakkaille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Vammaisneuvoston valmistelevan valiokunnan aloite henkilökohtaisen ostopalvelun tarjouspyyntöjen laatukriteeristön laadinnasta

Vammaisneuvoston valmisteleva valiokunta käsitteli henkilökohtaisen ostopalvelun kilpailutusta kokouksessaan 29.11.2021.  Valiokunta esittää huolen kilpailutusten tarjouspyyntöjen laatukriteereistä ja tarkemmin siitä, onko tarjouspyynnöissä huomioitu henkilökohtaisen avun tarvitsijan tarpeet riittävän laadukkaalla tasolla. Valiokunta esittää vammaisneuvostolle, että neuvosto päättää hyväksyä ja lähettää seuraavan aloitteen: Palvelusopimusten tarjouspyyntöjen laatuvaatimuskriteerien laadinnan yhteydessä kuullaan myös neuvoston näkemys kriteereistä ja neuvosto myös osallistetaan kriteeristön laadintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto merkitsee esityksen henkilökohtaisen avun palvelun kilpailutuksesta tiedoksi. Päättää hyväksyä valiokunnan aloitteen henkilökohtaisen ostopalvelun tarjouspyyntöjen laatukriteeristön laadinnasta ja, että aloite lähetetään perhe- ja sosiaalipalveluihin käsiteltäväksi. 

 

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi asian tiedoksi. Lisäksi vammaisneuvosto päätti yksimielisesti:

- Neuvosto tutustuu palvelukuvaukseen sekä assistentti.info palveluntuottajien laatukäsikirjaan. 13.1. klo 14.00. Järjestetään valiokunnan ja vammaispalveluiden yhteinen kokoontuminen asiasta.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.