Vammaisneuvosto, kokous 10.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Vammaisneuvoston edustaja IkäEloa-korttelin suunnittelutyöryhmään

ROIDno-2018-2695

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta 22.06.2021 § 86 Ikäihmisten asumisen ja asumispalvelujen tarpeen ennakointia ja varautumissuunnittelua on tehty vaiheittain. Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019§ 102 tarveselvityksen koskien ikäihmisten asumisen tulevaisuuden ratkaisuja.  Ennakoinnissa on huomioitu väestön ikääntymisen aiheuttama asumispalvelujen lisätarve, asumispalvelujen rakenteen keventäminen, toimintakykyä tukevien asumisympäristöjen ns. korttelimallin suunnittelu ja kaupungin Näsmäntien kiinteistön toiminnalle korvaavien tilojen tarve.

Varsinaisen korttelin hankesuunnitteluun on haettu ja saatu Ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustusta 60 000 €.  Avustus mahdollistaa suunnitteluun määräaikaisen projektipäällikön palkkaamisen. Jatkosuunnittelussa täsmennetään kortteliin tulevien eri asumismuotojen tarve ja määrä, kartoitetaan ja täsmennetään kortteliin suunniteltavien alueen asukkaiden toimintakykyä ja itsenäistä asumista ja elävää elämistä tukevien erilaisten palvelujen tarve ja tilaratkaisut.  Luodaan korttelin oma yhteisöllisyyttä tukeva toimintamalli ja yhteisten tilojen käyttö,  joka suunnitellaan yhdessä eri toimijoiden kanssa (kaupungin eri palvelut, järjestöt, yritykset) sekä toteutetaan yhteiskehittämisen keinoin vuoropuhelu vanhus- ja vammaisneuvoston ja alueen asukkaiden kanssa. 

Arkkitehti Eija Rantala Rovaniemen kaupungin tilapalvelukeskuksesta esittelee asiaa. Esitys liitteenä 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi

Vammaisneuvoston valiokunta esittää, että edustajaksi nimetään IkäEloa-korttelin suunnittelutyöryhmään Ari Geselle.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti teknisellä korjauksella, että edustaja valitaan IkäEloa-korttelin ohjausryhmään.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.