Vammaisneuvosto, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Vammaisneuvoston toimintasäännön päivitys

ROIDno-2021-865

Valmistelija

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 26.4.2021 (§ 149) hyväksynyt vammaisneuvoston toimintasäännön ja päivityksen toimintasääntöön 31.1.2022 § 40. 

Vammaisneuvoston toimintasäännön 3 § todetaan seuraavaa: “perusturvan toimiala valitsee kaksi viranhaltijaedustajaa, joista toinen toimii neuvoston esittelijänä”.  Lisäksi toimintasäännön 7 § toteaa, että vammaisneuvoston esittelijänä toimii sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan nimeämä perusturvan toimialan viranhaltija. 

Lapin hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja ottaa järjestämisvastuulleen Lapin julkiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä perusturvapalvelut lakkaavat Rovaniemen kaupungilta uuden hallintosäännön astuessa voimaan 1.1.2023. Tämän seurauksena toimintasääntö tulee päivittää pykälien 3 ja 7 osalta. 

Lisäksi toimintasäännössä tulee huomioida velvoite yhteistyöhön ja yhteensovittamiseen hyvinvointialueen vastaavan vaikuttamistoimielimen kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies

Vammaisneuvosto hyväksyy liitteenä olevan toimintasäännön päivityksen.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginsihteeri Eeva-Maarit Kujala

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.