Vammaisneuvosto, kokous 15.12.2023

§ 45 Vammaisneuvoston varaedustajan valinta sivistyslautakuntaan

ROIDno-2021-2210

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto valitsee toimintasääntönsä 4 § mukaan edustajansa henkilökohtaisine varajäsenineen hyvinvointilautakuntaan, elinvoimalautakuntaan, yhdyskuntasuunnittelun lautakuntaan ja sivistyslautakuntaan. Lautakunnat kutsuvat vammaisneuvoston jäsenen kokouksiinsa puhe- ja läsnäolo-oikeudella, pois lukien salassa pidettävät asiat. Vammaisneuvosto on 8.10.2021 § 23 päättänyt valita edustajat lautakuntiin lautakuntien toimikauden ajaksi ja nykyinen toimikausi päättyy kaupunginvaltuuston 15.5.2023 tekemällä päätöksellä 30.6.2023. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto valitsee edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan seuraaviin toimielimiin toimikaudeksi 1.7.2023 - 31.5.2025:

 • hyvinvointilautakunta
 • sivistyslautakunta
 • elinvoimalautakunta
 • yhdyskuntasuunnittelun lautakuntaan.

Päätös

Vammaisneuvosto valitsi edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan seuraaviin toimielimiin toimikaudeksi 1.7.2023 - 31.5.2025:

Hyvinvointilautakunta: varsinainen edustaja Ari Geselle ja varaedustaja Eveliina Mäkiranta

Sivistyslautakunta: varsinainen edustaja Sirpa Somby ja varaedustaja Eveliina johansson-Kivioja

Elinvoimalautakunta: varsinainen edustaja Pertti Ollonen ja varaedustaja Eveliina Mäkiranta

Yhdyskuntasuunnittelun lautakuntaan: varsinainen edustaja Jarno Saapunki ja varaedustaja Janne Siltanen

Valmistelija

 • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Eveliina Johansson-Kivioja on valittu lapsi- ja lapsiperheneuvoston jäsenenä varsinaiseksi edustajaksi sivistyslautakuntaan (lapsi- ja lapsiperheneuvosto 22.11.23, § 6). Koska Eveliina Johansson-Kivioja edustaa jatkossa sivistyslautakunnassa lapsi- ja lapsiperheneuvostoa, on hänen tilalleen vammaisneuvoston varaedustajaksi sivistyslautakuntaan syytä valita toinen henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto valitsee Eveliina Johansson-Kiviojan tilalle uuden varaedustajan sivistyslautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella toimikaudeksi 15.12.2023 - 31.5.2025.

Päätös

Vammaisneuvosto valitsi Eveliina Johansson-Kiviojan tilalle Minna Muukkosen varaedustajaksi sivistyslautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella toimikaudeksi 15.12.2023 - 31.5.2025.

Tiedoksi

Sivistyslautakunta

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.