Vammaisneuvosto, kokous 18.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ilmoitusasiat

Perustelut

MPK:n asiakastyöryhmän 4.5.2020 muistio vammais-ja vanhusneuvostolle tiedoksi

 Työryhmän muistio kokouksen oheismateriaalina.

Vammaisneuvoston jäsenien kirjelmä poikkeusolojen johtoryhmälle

Poikkeusolojen johtoryhmä merkitsi kirjelmän tiedoksi ja päätti lähettää sen sivistyksen- ja hyvinvointipalvelujen toimialalle vammaissosiaalityön palveluesimiehen valmisteltavaksi.

Vammaisneuvoston syyskauden kokouspäivät

28.8. klo. 10.00, 23.10. klo 13.00 ja 18.12. klo 13.00

 

 

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.