Vammaisneuvosto, kokous 18.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Pia Ylisuvanto ja varatarkastajaksi Nina Helisten-Kerkelä.

Päätös

Vammaiseneuvosto päätti esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.