Vammaisneuvosto, kokous 23.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Lausunto valtuustoaloitteeseen Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten kanssa

ROIDno-2020-2021

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
  • Marika Ylipieti, hallintosuunnittelija, marika.ylipieti@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuustossa on tehty aloite, jonka mukaan keskusvaalilautakunnan tulee valmistella esitykset äänestyspaikkojen sijainnista nuoria kuullen. Aloitteessa edelleen todetaan, että äänestyspaikkojen sijainnit pitää suunnitella yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Lisäksi aloitteessa esitetään, että äänestyspaikkojen suunnittelussa osallistetaan ja kuullaan myös muita tahoja, esimerkiksi vammais- ja vanhusneuvostoa sekä kylien kehittämisjaostoa, jotta äänestyspaikat ovat kaikkien saavutettavissa. 

Vaalien äänestys toteutetaan kahdessa eri vaiheessa aluksi ennakkoäänestyksenä ja myöhemmin varsinaisena vaalipäivän äänestyksenä. Ennakkoäänestyksen aikana äänestäjät voivat käydä äänestämässä missä tahansa kunnassa keskusvaalilautakuntien järjestämissä ennakkoäänestyspaikoissa. Varsinaisena vaalipäivänä äänestäminen suoritetaan omassa kotikunnassa sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka määritellään äänestäjän kotiosoitteen perusteella. 

Oheismateriaalina ovat kartat, joissa näkyvät Rovaniemen kaupungin alueella eduskuntavaaleissa 2019 käytössä olleet ennakkoäänestyspaikat, ennakkoäänestyksen aikana kulkevan äänestysauton reitti sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat. 

Ennakkoäänestyksen aikana äänestää voi myös eräissä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joissa ääniä vastaanottavat vaalitoimikunnat. Oheismateriaalina ovat ne yksiköt, joissa ns. laitosäänestys on toteutettu edellisissä eduskuntavaaleissa. 

Äänestyksen voi tietyin ehdoin suorittaa myös äänestäjän kotona. Vaalilain mukaan kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksessa on mm. mainittava, että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Eduskuntavaaleissa Rovaniemellä oli 109 kotiäänestystä. 

Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunta pyytää aloitteen johdosta vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja kylien kehittämisjaoston lausuntoja äänestyspaikkojen sijoittelusta ja saavutettavuudesta. 

Vammaisneuvosto pyytää huomiomaan liitteen 1 mukaiset asiat äänestyspaikolla.

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto keskustelee aloitteesta ja muotoilee kannanoton aloitteen tekijöille. Vammaisneuvosto pyytää huomioimaan liitteen 1 mukaiset asiat äänestyspaikoilla. 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunnan sihteeri