Vammaisneuvosto, kokous 26.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Vammaisneuvoston esitys lisäyksestä oikaisuvaatimuskäyntäntöön

ROIDno-2021-1059

Perustelut

Oikaisuvaatimus viranhaltijan päätöksestä

Sosiaalihuollon palveluja hakevilla on oikeus saada perusteltu päätös kirjallisesti. Viranhaltijan päätökseen tulee aina sisältyä oikaisuvaatimusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet. Sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle.Oikaisuvaatimus on toimitettava päätöksen tehneelle toimielimelle. Vaatimus on toimitettava viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (THL)

Rovaniemen kaupungin hallintosääntö 39 § Yksilöjaoston tehtävät ja toimivalta:

Yksilöasioiden jaosto: 1. Tekee perusturvalpalvelujen toimialaan kuuluvat yksilöpäätökset, ellei toimivalta kuulu lautakunnan alaiselle viranhaltijalle; 2 Käsittelee perusturvapalveluja koskevat lakien mukaiset viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka koskevat yksilökohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Perusturvalautakuntapäättää muilta osin yksilöasioiden jaoston tehtävistä ja toimivallasta.

 

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto päättää esittää ja pyytää vastausta oikaisuvaatimuskäytäntöön seuraavanlaisesta lisäyksestä: 

Kaupungin viranhaltijapäätökseen oikaisua hakevan kuntalaisen oikeus tulla kuulluksi perusturvalautakunnan alaisessa yksilöasioiden jaostossa. Tämän hetkisen käytännön mukaan muutoksenhaku käsitellään yksilöasian jaostossa niin, että asian esittelee viranhaltija, joka voi olla myös itse tehnyt muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen. Päätökseen tyytymätön voi tehdä vain kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Tämä ei ole vammaisneuvoston mielestä oikeudenmukainen käytäntö. Käytännöksi tulisi ottaa tapa, jossa muutosta hakenut kuntalainen voisi niin halutessaan tulla yksilöjaoston kuultavaksi. Tässä toteutuisi myös YK:n vammaissopimus, jonka mukaan yksilön tulee voida olla mukana itseään koskevassa päätöksenteossa.

 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hallintolakimies Riitta Erola, sosiaali- ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö Mirja Kangas