Vammaisneuvosto, kokous 26.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vammaisneuvoston lausunto: Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelma 2021 - 2025

ROIDno-2020-2302

Perustelut

Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman laadinta käynnistettiin vuonna 2020 ja on nyt edennyt lausuntokierrokselle.

Kulttuuriohjeman valmistelu toteutettiin Flatlight Creative Housen, kulttuurin ja taiteen ammattilaisten sekä Rovaniemen asukkaiden yhteisenä tekemisenä. Prosessi oli seuraava: 1. Tiedonkeruu ja kyselyt, 2. Linjanvedot, 3. Pyöreän pöydän keskustelu ja korttikampanja, 4. Ohjelman kirjoitustyö ja kommentointi, 5. Esittely ja lanseeraus. 

Sivistyslautakunta hyväksyi ohjelman 25.2.2021 ja lähetti sen lausuntokierrokselle lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin. Lausuntokierroksen jälkeen ohjelma viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Tavoitteena on ollut kulttuuriohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Keskeisenä ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa. Kulttuuriohjelma edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa oivaltaen, että kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja toimijoita sekä yhteiskehittää eri sisältöjä.

Kulttuuriohjelman tavoitteet tiivistetysti ovat:

1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen;

2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;

3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin;

4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kulttuuriohjelman tavoite 2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;

Neuvosto haluaa korostaa ja pitää tärkeänä, että etenkin kuulon esteettömyys tulee huomioida ja toimia tarpeen mukaisesti kaikissa kaupungin kulttuuripalveluita tarjoavissa kohteissa. Esteettömyys takaa, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia erilaisissa tiloissa ja osallistua järjestettyihin tapahtumiin. Vammaisneuvosto esittää seuraavia käytännön toimenpiteitä ja huomioita esteettömien kulttuuripalveluiden toteuttamiseksi:
Induktiosilmukka: Äänensiirtojärjestelmän ääni  siirretään puhujan mikrofonista suoraan kuulolaitteeseen.
Opastus: tulee olla selkeä ja näkyvä.
Valaistus: Tärkeää etenkin huonokuuloisilla, suuri osa viesteistä välittyy huuliota, eleitä ilmeitä seuraamalla.
Selkeä puhe: Selkeä puhe on rauhallista ja hyvin artikloitua, että jokainen sana erottuu toisistaan.
Istumajärjestys: Kuulovammaisille soveltuvin U -muoto tai iso pyöreä pöytä josta on helppo nähdä kaikki kasvokkain.
Tulkkaus: Kirjoitustulkkaus, viitotun puheen tulkkaus,viittomakielen tulkkaus.
Muuta huomioitavaa: Tapahtuman/ tilaisuuden teknisen vastuuhenkilön on hyvä perehtyä silmukkajärjestelmään  ja sen toimivuuteen. Siirrettävän muualta vuokratun laitteiston osalta  tulee tiedossa olla vähintään puhelinnumero jonne voi soittaa. 

Keskeisimpinä toimijoina ja kulttuuria tuottavina tiloina teatteri, Korundi  ja kirjasto:
Teatteri: Induktio ei läheskään saavuttanut kaikkia kuulovammaisia (heikko kuuluvuus). Tekstityksessä olisi ollut apua  jota on oopperassa ja  elokuvateattereissa. Yleisesti ottaen teksityksestä tulisi jatkossa panostaa tekstin oikean heijastamispaikkaan sopivaan kontrastiin ja kirjainkokoon. Teatterin sivuilla tulisi kertoa  millä katsomorivillä induktio toimii, myös siitä milloin induktio on testattu ja kenen toimesta. Lippujen varausjärjestelmään tulisi olla vaihtoehtona  yhteydenotto sähköpostilla tai muu sähköinen varausjärjestelmä, kun asiakas on kuulovammainen. Ennen kaikkea kuulovammaiset toivovat palvelutarjoijijen itse aktivoituvan  kehittämään toimintaansa.
Korundi: Äänensiirto ei toimi konserteissa.
Kirjasto: Kuulovammaiset käyttää eniten kirjastopalveluita.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti lisäyksellä:
- Kohta "kulttuuri kuuluu kaikille"  kuvailutulkkaus otetaan huomioon kulttuuripalveluiden toteutuksessa.

- Kuljetuspalveluiden toimivuus pitää taata kulttuuripalveluiden saavutettavuudessa

Tiedoksi

Sivistyslautakunta