Vammaisneuvosto, kokous 26.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vammaisneuvoston toimintasäännön päivittäminen vuosille 2021-2025

ROIDno-2021-865

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain § 28 mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt  (§ 8 15.1.2018) Rovaniemen kaupungin vammaisneuvoston toimintasäännön vuosille 2017-2021 vammaisneuvoston esityksen mukaisesti. (Liite 1)

Päätösehdotus

Rovaniemen kaupungin vammaisneuvoston toimintasäännön mukaisesti neuvoston toimikausi on valtuustokauden mittainen. Valtuustokauden vaihtuessa vuonna 2021 on syytä tarkastella myös neuvoston toimintasääntöä kaudelle 2021-2025.

Vammaisneuvosto:

- Käy keskustelun ja päättää toimintasäännön sisällöstä (liite 2)

- Esittää päivitetyn toimintasäännön kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi vuosille 2021-2025.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti yksimielisesti toimintasäännön sisällöstä.

- Kohta 3§ Asettaminen ja kokoonpano: päätettiin esitys 2 vammaisneuvoston toimintasääntöön.
- Muilta osin vammaisenuvosto päätti toimintasääntöluonnoksen mukaisesti.