Vammaisneuvosto, kokous 31.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Maksuton joukkoliikenne vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella kuljetuspäätöksen saaneille henkilöille

ROIDno-2019-2104

Valmistelija

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemellä on tehty vuosina 2020-2022 maksuttoman joukkoliikenteen kokeilu henkilöille, joilla on myönteinen kuljetuspäätös vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella. Aloitteen vammaisten henkilöiden maksuttomasta joukkoliikenteestä on tehnyt vammaisneuvosto ja päätöksen maksuttomasta kokeilusta on tehnyt vuonna 2019 tekninen lautakunta (22.10.19, §127) ja sen jatkamisesta vuosina 2020-2021 elinvoimalautakunta (24.11.2020, §150 ja 14.12.2021, §218).

Kokeiluaikana Rovaniemen kaupunki on vastannut kuntalaistensa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja ollut siis myös taho, joka on tehnyt maksuttomuuden perusteena olleet kuljetuspäätökset. Kokeilun aikana tehtyjä maksuttomia joukkoliikenteen matkoja ei ole laskutettu kaupungin sisäisesti. 

Maksuttoman joukkoliikenteen kokeilu on päättynyt 31.12.2022 huolimatta vammaisneuvoston kannaotosta maksuttoman joukkoliikenteen kokeilun muuttamisesta pysyväksi käytännöksi (13.12.2022, §55). Vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt Lapin hyvinvointialueelle, joka jatkossa tekee vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspäätökset. Joukkoliikenne on kuitenkin edelleen Rovaniemen kaupungin järjestämisvastuulla. Koska asia koskee niin vammaisia henkilöitä kuin ikäihmisiäkin, ovat Rovaniemen kaupungin vammais- ja vanhusneuvostot yhdessä päättäneet ilmaista kantansa palvelun jatkoon liittyen.

Vammais- ja vanhusneuvostot eivät hyväksy maksuttoman joukkoliikenteen jatkamisen edellytykseksi matkojen kustannuksien laskuttamista Lapin hyvinvointialueelta. Kokeilun aikanakaan matkoja ei ole laskutettu sisäisesti ja lisäksi vammais- ja vanhusneuvostot pitävät kohtuuttomana vaatimuksena sitä, että Lapin hyvinvointialueen edellytettäisiin korvaavan yhden kunnan asukkaiden tekemiä joukkoliikenteen matkoja. Lisäksi taloudellisten vaikutusten lisäksi päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon vaikutukset niihin ryhmiin ja yksilöihin, joihin päätöksellä on vaikutuksia.

Rovaniemen kaupunkistrategiassa yhdeksi päätavoitteeksi on asetettu "asukkaat voivat hyvin ja osallistuvat kaupungin kehittämiseen" ja edelleen tämän alatavoitteena on seurata aktiivisesti eri väestöryhmien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointia ja palvelutarpeita ja suunnata palveluita näiden mukaisesti. Tällä hetkellä hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevat kuljetuspalvelut ovat usean kuntalaisen kohdalla epäonnistuneet tarjoamaan heille tärkeää palvelua ajallaan ja tarpeen mukaisesti. Tästä kärsivät nimen omaan haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät. Rovaniemen kaupunki voisi maksuttomalla joukkoliikenteellä tarjota vaihtoehdon ainakin osalle kuljetuspalveluiden kautta tehdyistä matkoista ja näin toteuttaa myös kaupunkistrategiassa asettamaansa tavoitetta palveluiden kohdentamisesta sinne, missä niitä tarvitaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Vammais- ja vanhusneuvostot pyytävät yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalta vastausta tähän neuvostojen työvaliokuntien valmistelemaan kannanottoon.

Päätös

Vammais- ja vanhusneuvostot päättivät pyytää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalta vastausta tähän neuvostojen työvaliokuntien valmistelemaan kannanottoon.

Tiedoksi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, toimialajohtaja Jaakko Rantsi, vastaava joukkoliikenneinsinööri Hannu Kumpula