Vammaisneuvosto, kokous 31.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Vaikuttamistoimielimien kuuleminen päätöksenteon valmistelussa ja suunnittelussa

ROIDno-2023-870

Valmistelija

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 28 § mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvosto on tehnyt vuoden 2022 aikana useita kannaottoja liittyen edustamiensa ryhmien oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen kaupungin järjestämissä palveluissa ja päätöksenteossa. Vammaisneuvostolta on myös pyydetty lausuntoja esimerkiksi kaupunkistrategiaan, liikunnan toimenpideohjelmaan ja Rovaniemen kaupungin maapoliittisiin linjauksiin. Vuoden 2022 aikana Rovaniemen kaupungin toimielimet ovat pyytäneet vammaisneuvostolta lausuntoa yhteensä alle kymmenen kertaa ja vammaisneuvosto on itse ollut aloitteellisena kannanottajana lähes kaksi kertaa useammin. Tämä saattaa kertoa siitä, että vaikuttamismahdollisuuksia pitäisi tarjoutua enemmän juuri suunnittelun ja valmistelun vaiheissa.

Vammaisneuvosto on huolissaan siitä, että neuvoston edustamaa laajapohjaista kokemustietoa erilaisten vammojen ja rajoitteiden kanssa elämisestä ei tällä hetkellä hyödynnetä täysipainoisesti kunnallisen päätöksenteon suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Esimerkiksi rakennetun ympäristön suunnittelussa vammaisneuvoston asiantuntemusta ja kokemustietoa hyödyntäen saavutettavuus ja esteettömyys olisi mahdollista huomioida siten, että myöhemmässä vaiheessa vältytään kalliilta korjaus- ja muutostöiltä. Tällä olisi selkeästi myönteisiä taloudellisia vaikutuksia. Kun päätöksillä on vaikutusta vammaisten henkilöiden hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen, voitaisiin eri päätösvaihtoehtojen vaikutuksia tarkastella moniarvoisesti ja läpinäkyvästi esimerkiksi hyödyntämällä vaikutusten ennakkoarviointia.

Vammaisneuvosto haluaa aktiivisesti kannustaa kaikkien toimialojen viranhaltijoita kuulemaan neuvostoa asiantuntijatahona, kun tunnistetaan valmisteltavilla päätöksillä ja hankkeilla olevan edellä mainittuja vaikutuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto

  • käy keskustelun siitä, millä tavoin vammaisneuvoston osaaminen ja kokemusperäinen tieto saataisiin parhaiten käyttöön varhaisemmassa vaiheessa kunnallisen päätöksenteon suunnittelua ja valmistelua ja listaa näitä toimia tiedoksi ylimmälle virkamiesjohdolle
  • kuulee asiassa kaupunginsihteeri Eeva-Maarit Kujalaa.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Pertti Ollonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 13.09.

Vammaisneuvosto piti tauon kello 13.09-13.13.

Tiedoksi

Toimialajohtajat Antti Lassila ja Jaakko Rantsi