Vammaisneuvosto, kokous 8.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 19 Vammaisneuvoston pöytäkirjan tarkastus, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjanotteen allekirjoittaminen

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä.

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. 

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.


Asiakirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännön 165 §:ssä.

Toimielimen pöytäkirjaotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto päättää, että

  • vammaisneuvoston pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valitsema pöytäkirjantarkastaja, jolle valitaan myös varatarkastaja,
  • vammaisneuvoston pöytäkirjanpitäjäksi määrätään erityisasiantuntija Riina Koskiniemi ja varalle hänen sijaisensa, 
  • vammaisneuvoston pöytäkirjanotteen/asiakirjasta annettavan otteen tai jäljennöksen allekirjoittaa/oikeaksi todistaa pöytäkirjanpitäjä, hänen sijaisensa sekä kaupungin kirjaamo.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti.