Vanhusneuvosto, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Esteettömyyskävelyn raportti 1.6.2022

ROIDno-2018-2696

Valmistelija

  • Tiia Viiri, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityisasiantuntija, tiia.viiri@rovaniemi.fi

Perustelut

Vammais- ja vanhusneuvostot järjestivät esteettömyyskävelyn 10.5.2022. Neuvostot halusivat tällä tapahtumalla tuoda esille haasteita, joita syntyy jos kaupunkisuunnittelussa ei ole kaikilta osin huomioitu esteetöntä liikkumismahdollisuutta. Esteettömyys on määritelty ihmisoikeudeksi YK:n vammaissopimuksessa. Vammaiselle henkilölle esteettömyys merkitsee fyysisen ympäristön ja tilojen sekä henkisen että sosiaalisen ympäristön saavutettavuutta ja ennen kaikkea myös palveluiden ja tuotteiden helppokäyttöisyyttä.

Esteettömyyskävelyllä tuotiin esille havainnollistaen esteettömyyden toteutumista Rovaniemen keskusta-alueella etukäteen suunnitellun reitin mukaisesti. Kävelytempauksen päämääränä ja tarkoituksena on kaupungin ympäristöstä ja rakentamista vastaavien tahojen herättäminen epäkohtiin sekä parantaa neuvonnalla ja byrokratiaa karsimalla yritysten ja palvelualojen mahdollisuuksia edesauttaa esteetöntä liikkumista.

Esteettömyyskävelyitä on toteutettu Rovaniemellä aikaisemmin vuonna 2019 vanhus- ja vammaisneuvoston osalta sekä aiemmin kaupungin yhdyskuntatekniikan toimesta kymmenisen vuotta sitten. Kartoituksessa keskityttiin kadulla kulkemiseen ja sisäänkäynteihin. Ympäristöä ja liikkumista tarkasteltiin osallistujien kesken yhdessä kävelyn edetessä keskustellen. Samalla mietittiin myös ratkaisuja havaittuihin epäkohtiin.

Esteettömyyskävelyyn osallistui 23 henkilöä. Kävelijöitä osallistui vanhus- ja vammaisneuvostoista, yhdistyksistä, järjestöistä, Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikasta sekä katujen kunnossapidon palveluntuottaja. Paikalla oli myös Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja muutama kaupunginvaltuutettu. Kävelyn reitti kulki seuraavasti: Lappiatalo - kaupungintalo - urheilukatu - nelostien kävelysilta - korundi - pienteollisuustalo

Yhteenvetona todettiin, että kehitettävää löytyi reitin varrelta valitettavan paljon. Osa ongelmista olisi helposti parannettavissa pienin toimenpitein tai jopa vain tiedottamalla, mutta osa vaatii laajempaa rakenteellista uudistamista ja korjaustoimenpiteitä.  Kun kadut ovat kunnossa, ulkopuolisen avun tarve vähenee ja sitä kautta esteettömästi toteutettu ympäristö tulee myös pidemmällä aikavälillä Rovaniemen kaupungille taloudellisemmaksi. Esteettömyyskävelyn seuraaviksi kohteiksi ehdotettiin esimerkiksi poliisilaitoksen ja kirkon huomiointi sekä esteettömyyskävelyn toteutus talvella.

Esteettömyyskävelyn raportti löytyy liittestä 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto merkitsee esteettömyyskävelyn tiedoksi.

Päätös

Vanhuseuvosto päätti esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.