Vanhusneuvosto, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Uudistetun tietoturvan ja tietosuojan koulutusympäristön käyttöönotto kaupungin henkilöstölle ja luottamushenkilöille

ROIDno-2022-514

Valmistelija

  • Tiia Viiri, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityisasiantuntija, tiia.viiri@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt Rovaniemen kaupunkikonsernin tietoturva- ja tietosuojapolitiikan (KH 7.10.2019 § § 326). Sen mukaan kokonaisvastuu tietoturvan- ja tietosuojan toteutumisesta on kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla. Se on keskeinen osa tietoturvan ylläpitämistä ja kehittämistä ja siinä määriteltyjen tavoitteiden avulla pyritään takaamaan kaupungin toimintojen jatkuvuus ja luotettavuus eri tilanteissa. Jokaisen Rovaniemen kaupungin tietoja käsittelevän työntekijän ja luottamushenkilön sekä kaupungin tietoverkkojen ja järjestelmien käyttäjän on noudatettava hyväksyttyä tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa sekä siihen liittyviä periaatteita ja -ohjeita.

Henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n tietosuoja-asetus ja onnistunut tietosuojan toteutus edellyttää, että työntekijät ovat tietoisia tietosuojaan liittyvistä asioista. Koulutus on tehokas tapa vähentää tietosuojaan liittyviä riskejä ja jalkauttaa tietosuojakulttuuria. Tietosuojan kannalta inhimillisillä virheillä voi usein olla vakavat seuraukset Rovaniemen kaupungille ja sen maineelle.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (Tiedonhallintalaki) tuli voimaan 1.1.2020. Tiedonhallintalain mukaan tiedonhallintayksikön johdon on huolehdittava siitä, että yksikössä on tarjolla koulutusta, jolla varmistetaan, että henkilöstöllä ja tiedonhallintayksikön lukuun toimivilla on riittävä tuntemus voimassa olevista tiedonhallintaa, tietojenkäsittelyä sekä asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa koskevista säädöksistä, määräyksistä ja tiedonhallinta yksikön ohjeista.

Tietoturva- ja tietosuojatyöryhmä on vuoden 2021 aikana laatinut tietoturvan ja tietosuojan koulutussuunnitelman ajalle 1.6.2021 - 31.12.2022. Suunnitelma päivitetään vuosittain talousarvion laadintaprosessin yhteydessä seuraavalle vuodelle sekä tarvittaessa kesken vuotta. Yksi keskeinen osa koulutussuunnitelmaa on Rovaniemen kaupungilla olevan sähköisen tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen koulutusympäristön hyödyntäminen koulutusten järjestämiseksi. Koko henkilöstölle järjestettävät verkkokoulutukset ja testit, jotka henkilöstö suorittaa itseopiskeluna, on jo aiemmin järjestettyjen koulutuksen osalta nähty kustannustehokkaana, joustavana ja ketteränä tapana kouluttaa suuri henkilöstömäärä.

Koulutusympäristössä voi ajasta ja paikasta riippumatta suorittaa tietoturvan ja tietosuojan peruskoulutuksen. Koulutus käsittää tärkeimmät tietoturvan ja tietosuojan perusasiat, jotka jokaisen työntekijän ja luottamushenkilön täytyy tietää ja hallita. Koulutus sisältää lopputestin, joka koulutuksen läpäisemiseksi on suoritettava hyväksytysti. Koulutuksen tavoitteena on kehittää osaamista, asenteita ja toimintatapoja. 

Kaupunginhallituksen päätöksellä (KH 14.2.2022 § 62) tietoturva- ja tietosuojatietoisuuden lisäämiseksi ja osaamisen kehittämiseksi nyt uudistetun tietoturva- ja tietosuoja-koulutuksen suorittaminen velvoittaa myös luottamushenkilöt, joilla on tietoverkon käyttäjätunnus ja jotka käyttävät kaupungin osoittamia työvälineitä ja tietojärjestelmiä. Luottamushenkilön tulee suorittaa uusittu koulutus vuoden 2022 aikana. Koulutusympäristö on tulevaisuudessa jatkuvassa käytössä ja koulutuksen suorittaminen uusille luottamushenkilöille on edellytyksenä käyttäjätunnuksia tilattaessa. Toimielimen esittelijä sopii koulutuksen suorittamisen ajankohdasta puheenjohtajan kanssa. Toimielimen sihteeri seuraa, että kaikki toimielimen jäsenet ja varajäsenet suorittavat koulutuksen vuoden 2022 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto päättää, että jäsenet ja varajäsenet suorittavat koulutuksen syyskuun loppuun mennessä ja todistukset toimitetaan vammaisneuvoston sihteerille.

Päätös

Vanhuseuvosto päätti esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.