Vanhusneuvosto, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Vanhusneuvoston lausunto Rovaniemen kaupungin maapoliitiisista linjauksista

ROIDno-2021-1970

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta on pyytänyt vanhusneuvoston lausuntoa Rovaniemen kaupungin maapoliittiset linjaukset -luonnoksesta.

Maapoliittinen ohjelma on kunnan strateginen asiakirja, jolla kaupunki määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja käytettävissä olevan toimenpidevalikoiman. Maapoliittisen ohjelman keskeinen päämäärä on sitouttaa päätöksentekijät ja kaupungin viranhaltijat yhteisiin maapoliittisiin tavoitteisiin sekä lisätä hallinnon ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä kertomalla avoimesti kaupungin maapoliittisista toimintalinjoista.
 
Tuloksellisen maapolitiikka perustuu pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen toimintaan. Keskeisiin periaatteisiin ei ohjelmassa ole ollut tarvetta puuttua mutta sisältöä on tarkistettu ja täsmennetty mm. maankäyttösopimusten osalta sekä korostettu maapolitiikan roolia kunnan taloudessa. Lisäksi on esitetty kriteereitä maapolitiikan vaikutusten arvioinnista.

Vanhusneuvoston jäseniä pyydettiin lähettämään kommentteja ja näkemyksiä luonnoksesta sähköpostitse 6.5.-20.5. 2022.

Luonnos maapoliittisista linjauksista liitteenä 1. Asiaa esittelemässä Pertti Onkalo, Rovaniemen kaupungingeodeetti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto päättää työvaliokunnan esityksen mukaisesti lausuntona seuraavaa:

  • poliittisia ratkaisuja tehdessä tulisi huomoida myös kaikille sopiva asutus ja ottaa huomioon palveluverkko.

Päätös

Vanhuseuvosto päätti esityksen mukaisesti lisäyksillä: 

Vanhusneuvosto kiittää, että ohjelmassa on otettu hyvin huomioon ikääntyneiden tarpeet ja jää odottamaan asuntopoliittisia linjauksia.

  • Tulevan hyvinvointialueen ja kaavoituksen yhteistyö tärkeää huomioida
  • Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittävyys ikäihmisille
  • Maaseutumaisen asumisen tarpeet huomioitava
  • Toimivan joukkoliikenteen kehittäminen kytkeytyy myös kokonaisuuteen

 

Pertti Onkalo poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.40. Henri Ramberg poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.