Vanhusneuvosto, kokous 17.4.2024

§ 14 Lapin Hyvinvointialueen asukaspaneelin suositus ikääntyneen hyvästä ja turvallisesta arjesta kotona

ROIDno-2024-1331

Valmistelija

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin hyvinvointialue on Asukaspaneelikokeilu-hankkeessa pilotoinut Sitran toimintamallin mukaista asukaspaneelia alueellaan vuosina 2023-2024. Kohderyhmänä olivat lappilaiset ikäihmiset. Asukaspaneeli laati suosituksen ikääntyneen hyvästä ja turvallisesta arjesta (liite).

Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvosto on käsitellyt suositusta 27.2.2024 § 11 päättänyt lähettää suosituksen kuntien vanhusneuvostojen käsiteltäväksi. Lisäksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto päätti suosittaa, että hyvinvointialue kiinnittää erityistä huomiota suosituksen kohtiin: arjessa selviytyminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto käy keskustelun suosituksesta ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä tekniselle ja hyvinvointilautakunnalle.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, tekninen lautakunta, hyvinvointilautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.