Vanhusneuvosto, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Vanhusneuvoston pöytäkirjan tarkastus, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjanotteen allekirjoittaminen

ROIDno-2021-2826

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä.

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. 

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.


Asiakirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännön 165 §:ssä.

Toimielimen pöytäkirjaotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Pikkuaho, palveluesimies, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto päättää, että

  • vanhusneuvoston pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valitsema pöytäkirjantarkastaja, jolle valitaan myös varatarkastaja,
  • vanhusneuvoston pöytäkirjanpitäjäksi määrätään erityisasiantuntija Riina Koskiniemi ja varalle hänen sijaisensa, 
  • vanhusneuvoston pöytäkirjanotteen/asiakirjasta annettavan otteen tai jäljennöksen allekirjoittaa/oikeaksi todistaa pöytäkirjanpitäjä, hänen sijaisensa sekä kaupungin kirjaamo.

 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.