Vanhusneuvosto, kokous 3.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Vanhusneuvoston edustaja IkäEloa-korttelin suunnittelutyöryhmään

ROIDno-2018-2695

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta 22.06.2021 § 86 Ikäihmisten asumisen ja asumispalvelujen tarpeen ennakointia ja varautumissuunnittelua on tehty vaiheittain. Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019§ 102 tarveselvityksen koskien ikäihmisten asumisen tulevaisuuden ratkaisuja.  Ennakoinnissa on huomioitu väestön ikääntymisen aiheuttama asumispalvelujen lisätarve, asumispalvelujen rakenteen keventäminen, toimintakykyä tukevien asumisympäristöjen ns. korttelimallin suunnittelu ja kaupungin Näsmäntien kiinteistön toiminnalle korvaavien tilojen tarve.

Varsinaisen korttelin hankesuunnitteluun on haettu ja saatu Ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustusta 60 000 €.  Avustus mahdollistaa suunnitteluun määräaikaisen projektipäällikön palkkaamisen. Jatkosuunnittelussa täsmennetään kortteliin tulevien eri asumismuotojen tarve ja määrä, kartoitetaan ja täsmennetään kortteliin suunniteltavien alueen asukkaiden toimintakykyä ja itsenäistä asumista ja elävää elämistä tukevien erilaisten palvelujen tarve ja tilaratkaisut.  Luodaan korttelin oma yhteisöllisyyttä tukeva toimintamalli ja yhteisten tilojen käyttö,  joka suunnitellaan yhdessä eri toimijoiden kanssa (kaupungin eri palvelut, järjestöt, yritykset) sekä toteutetaan yhteiskehittämisen keinoin vuoropuhelu vanhus- ja vammaisneuvoston ja alueen asukkaiden kanssa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Pikkuaho, palveluesimies, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto nimeää edustajaksi IkäEloa-korttelin ohjausryhmään Raili Kerolan.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

valittu