Vanhusneuvosto, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Vanhusneuvoston lausunto: Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelma 2021 - 2025

ROIDno-2020-2302

Perustelut

Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman laadinta käynnistettiin vuonna 2020 ja on nyt edennyt lausuntokierrokselle.

Kulttuuriohjeman valmistelu toteutettiin Flatlight Creative Housen, kulttuurin ja taiteen ammattilaisten sekä Rovaniemen asukkaiden yhteisenä tekemisenä. Prosessi oli seuraava: 1. Tiedonkeruu ja kyselyt, 2. Linjanvedot, 3. Pyöreän pöydän keskustelu ja korttikampanja, 4. Ohjelman kirjoitustyö ja kommentointi, 5. Esittely ja lanseeraus. 

Sivistyslautakunta hyväksyi ohjelman 25.2.2021 ja lähetti sen lausuntokierrokselle lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin. Lausuntokierroksen jälkeen ohjelma viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Tavoitteena on ollut kulttuuriohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Keskeisenä ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa. Kulttuuriohjelma edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa oivaltaen, että kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja toimijoita sekä yhteiskehittää eri sisältöjä.

Kulttuuriohjelman tavoitteet tiivistetysti ovat:

1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen;

2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;

3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin;

4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

Päätösehdotus

Vanhuseuvosto esittää lausuntonaan seuraavaa:

Ydinteemat ovat selkeät ja hyvin tahtotilaa kuvaavat. Toisaalta kulttuurin kuluttajan roolissa olevana ohjelma on ulkoisilta puitteiltaan erittäin hyvin kiillotettu mainos kulttuurin yleisen tason haaveista. Positiivista on, että ohjelma on laadittu monen eri tahon yhteistyönä ja myös tavalliset kaupunkilaiset ovat päässeet sanansa sanomaan. 

Hyvä teoreettinen ohjelma, mutta kaipaa enemmän konkretiaa:

Kohta ”Täällä on jotain, mitä muualla ei ole”  toivoisi mainitaa jostain esimerkistä. Meillä on viime vuosina tehty kaupungissa paljon positiivisia asioita kulttuurinkin saralla, esimerkiksi mm. oman kulttuurituottajan palkkaaminen ikäihmisten palveluihin. Asiasta ei ole juurikaan tiedotettu, mutta onneksi hyvä työ on näkynyt kokemuksina.

Kohta ”kulttuuriekosysteemi, kulttuurin luomat vetovoimatekijät, pohjoisen taika, arktisen osaamisen koti”   toimijoilla ja kuluttajilla lienee toteuttamiskelpoisia tavoitteita tuleville vuosille, joten tavalla tai toisella olisi hyvä ohjelmassakin näkyä jokin paikallinen konkreettinen hanke. Se antaisi enemmän mielenkiintoa seurantaa tekevillekin kuin ohjelmassa mainittu kyseinen lause.

Kohta ”kulttuuriohjelma koskettaa jokaista rovaniemeläistä. Se on suunnattu kaikille kulttuurin tekijöille ja kokijoille ammattilaisista ja harrastajista kulttuurin kuluttajiin.”  on hyvä asia, mutta viestintä tuskin tavoittaa ainakaan niitä kulttuurin kokijoita, joista suuri osa jää sähköisen viestinnän ulottumattomiin.

Kohta ”Yhteisten tavoitteiden ja tekemisen kautta syntyy Suomen toimivin kulttuuriekosysteemi.” Ohjelma ei anna kuitenkaan väitteeseen yhtään konkreettista suunnitelmaa tai tekoa. Termin kulttuuriekosysteemi määritelmä jää epäselväksi ilmaisuksi, mitä termi tarkoittaa konkreettisesti? Ilmaisujen pitäisi olla niin selkeitä, että kun määritelmä tai teksti on luettu, lukija pystyy asian omin sanoin määrittelemään. Kun selityksen mukaan ekosysteemin keskipisteessä olemme me kaikki rovaniemeläiset kaipaamme yksilöityjä asioita yleisen tason sanahelinän lisäksi. Onko mahdotonta lisätä niitä lyhyesti ohjelmaan? Esimerkiksi Kulttuuri kuuluu kaikille -osiossa mainitaan, että ”Tilojen monikäyttöisyyden kehittäminen kaupungissa on yksi yhteisen tekemisen kulmakivistä." Tärkeimmät kehittämistarpeet tuskin veisivät liikaa tilaa.

Kohta "Kulttuuri antaa näkökulmia".  Olisiko tässäkin ripaus konkretiaa paikallaan. Kauniita sanoja. Miten Rovaniemi on erityinen paikka tehdä ja hengittää kulttuuria, onko se vain tunne että näin on? Miten "kulttuurilupauksia" seurataan ja miten toimitaan, että kaikenikäiset kaupunkilaiset pääsevät osallisiksi kohdasta "Digitaalisuus on vakiintunut osa kulttuuripalveluita ja -tuotantoa".

Ohjelman loppupuolelle sijoittuvat kulttuurilupaukset antavat suuntaa tuleville vuosille. Millä keinoin tavoitteisiin aiotaan tai halutaan pyrkiä, se ei ohjelmasta selviä. Samalla herää kysymys kenelle ohjelma ja sen seuranta on todella tarkoitettu. Väheksymättä vähääkään digitaalisen keskustelun aikakautta meidän on pakko vielä jonkin aikaa ottaa huomioon se väestönosa, joka jää uuden viestinnän ulkopuolelle. Metodeja siihen löytyy. 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sivustyslautakunta