Vanhusneuvosto, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Vanhusneuvoston toimintasäännön päivittäminen vuosille 2021-2025

ROIDno-2021-639

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain § 27 mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt  (§ 634 18.12.2017) Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston toimintasäännön vuosille 2017-2021 vanhusneuvoston esityksen mukaisesti . (Liite 1)

Päätösehdotus

Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston toimintasäännön mukaisesti neuvoston toimikausi on valtuustokauden mittainen. Valtuustokauden vaihtuessa vuonna 2021 on syytä tarkastella myös neuvoston toimintasääntöä kaudelle 2021-2025.

Vanhusneuvosto:

- Käy keskustelun ja päättää toimintasäännön sisällöstä (liite 2)

- Esittää päivitetyn toimintasäännön kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi vuosille 2021-2025.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti yksimielisesti toimintasäännön sisällöstä: 
- Kohta 3§ Asettaminen ja kokoonpano, päätettiin esitys 2 vanhusneuvoston toimintasääntöön.
- Sihteeri valtuutettiin tekemään tarvittavat tekniset muutokset toimintasääntöön.
- Muilta osin vanhusneuvosto päätti toimintasääntöluonnoksen mukaisesti.