Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi

Läsnä 
kokous-
huoneessa

Läsnä
etä-
yhteydellä

Poissa
Pj. Heikki Luiro x    
Vpj. Elina Kuula   x  
J. Anne Hakkarainen   x  
J. Heikki Poranen x    
J. Jani Ylipahkala   x  
J. Kaisu Anttila     x
J. Kaisu Huhtalo x    
J. Matti Pöykkö x    
J. Mikko Lempiäinen     x
J. Tarja Suopajärvi   x  
J. Ville Vuorijoki     x
Vj. Pirjo Kairakari x    
Vj. Jyrki Sutinen x    
       
Susanna Junttila kaupunginhall. pj.   x  
Timo Tolonen kaupunginhall. edustaja x    
Hannes Gyldén nuorisovalt. edustaja     x
Linda Pihlaja nuorisovalt. varaedustaja x    
Ari Geselle, vammaisneuv. edustaja   x  
Timo Eskelinen, vanhusneuv. edustaja   x  
Jaakko Rantsi toimialajohtaja, esittelijä x    
Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö     x
Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö   x  
Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti x    
Samppa Määttä, hallintopäällikkö x    
Airi Mattanen hallintosihteeri, sihteeri x    

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että lautakunta ottaa käsittelyyn viranhaltijoiden päätösten otto-oikeusasiassa § 83 kaupungingeodeetin 10.6.2022 tekemät seuraavat viranhaltijapäätökset : § 94 Tonttijaonmuutos 9014-4, § 95 Asuinrakennuspaikan no 3 varaaminen Nivankylässä ja § 96 Vuokratun asuntotontin 12-12002-6 myynti Ounasrinteellä. Kaupungingeodeetti Pertti Onkalo esittelee tehdyt viranhaltijapäätökset asian 83 kohdalla.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.