Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Maksuttoman matkustusoikeuden jatkaminen ukrainalaisille Rovaniemen paikallisliikenteessä

ROIDno-2022-1116

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Kumpula, vastaava joukkoliikenneinsinööri, hannu.kumpula@rovaniemi.fi

Perustelut

Ukrainan sodan vuoksi miljoonat ukrainalaiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Heitä on jo saapunut Suomeen eri kaupunkeihin, myös Rovaniemelle. Usea kaupunki on myöntänyt ukrainalaisille mahdollisuuden matkustaa maksutta paikallisbusseissa mm. asioiden hoitamisen helpottamiseksi.

Maksuton matkustusoikeus Rovaniemen paikallisliikenteessä, Linkkarissa, on tuen osoitus Rovaniemelle saapuville ukrainalaisille, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa sodan vuoksi. Ukrainalaiset voivat matkustaa maksutta voimassa olevalla Ukrainan passilla. Myös Maahanmuuttoviraston (Migri), poliisin tai rajatarkastusviranomaisen myöntämällä passin haltuunottotodistuksella pääsee matkustamaan maksutta. Todistuksessa on viranomaisen myöntämä leima ja kuva passikopiosta. Passi tai todistus näytetään kuljettajalle kyytiin noustessa. Muuta matkalippua ei tarvita. Matkustusoikeus on voimassa välittömästi ja on voimassa 31.7.2022 saakka. Matkustusoikeuden jatkamista arvioidaan sotatilanteen mukaan.   

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää hyväksyä maksuttoman matkustusoikeuden Ukrainan kansalaisille Rovaniemen paikallisliikenteessä, Linkkarissa. Matkustusoikeus osoitetaan voimassa olevalla Ukrainan passilla tai Maahanmuuttoviraston (Migri), poliisin tai rajatarkastusviranomaisen myöntämällä passin haltuunottotodistuksella. Passi tai todistus esitetään kuljettajalle kyytiin noustessa. Matkustusoikeus on voimassa välittömästi ja se on voimassa 31.7.2022 saakka. Tarpeen mukaan yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää matkustusoikeuden jatkamisesta lautakunnan kesäkuun kokouksessa.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Hannu Kumpula, vastaava joukkoliikenneinsinööri, hannu.kumpula@rovaniemi.fi

Perustelut

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta on päättänyt 22.3.2022 § 42 myöntää maksuttoman matkustusoikeuden Ukrainan kansalaisille Rovaniemen paikallisliikenteessä, Linkkarissa 31.7.2022 saakka. Päätöksen mukaan matkustusoikeus osoitetaan voimassa olevalla Ukrainan passilla tai Maahanmuuttoviraston (Migri), poliisin tai rajatarkastusviranomaisen myöntämällä passin haltuunottotodistuksella. Passi tai todistus esitetään kuljettajalle kyytiin noustessa. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta myös päättänyt, että tarpeen mukaan matkustusoikeuden jatkamisesta päätetään lautakunnan kesäkuun kokouksessa.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan miljoonat ukrainalaiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Kotinsa jättäneitä on saapunut myös Rovaniemelle. Venäjä jatkaa hyökkäystään eivätkä ukrainalaiset voi tällä hetkellä palata koteihinsa. Tuen osoitus Rovaniemelle saapuneille ukrainalaisille maksuttomien Linkkarimatkojen muodossa on siten edelleen tarpeellista. Ukrainalaisten maksuttomia matkoja Linkkarissa on kirjautunut edellisen päätöksen jälkeen 23.4.-31.5.2022 noin 12 300 kpl, joten niille on ollut selvästi tarvetta.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että Ukrainan kansalaisten maksutonta matkustusoikeutta Linkkarissa jatketaan 31.12.2022 saakka. Matkustusoikeus osoitetaan voimassa olevalla Ukrainan passilla tai Maahanmuuttoviraston (Migri), poliisin tai rajatarkastusviranomaisen myöntämällä passin haltuunottotodistuksella. Passi tai todistus esitetään kuljettajalle kyytiin noustessa. Tarpeen mukaan matkustusoikeuden jatkamisesta päätetään ennen vuoden vaihdetta uudelleen.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää jatkaa Ukrainan kansalaisten maksutonta matkustusoikeutta Rovaniemen paikallisliikenteessä, Linkkarissa 31.12.2022 saakka. Matkustusoikeus osoitetaan voimassa olevalla Ukrainan passilla tai Maahanmuuttoviraston (Migri), poliisin tai rajatarkastusviranomaisen myöntämällä passin haltuunottotodistuksella. Passi tai todistus esitetään kuljettajalle kyytiin noustessa. Tarpeen mukaan yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää matkustusoikeuden jatkamisesta lautakunnan joulukuun kokouksessa.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle asiaa esitteli toimialajohtaja Jaakko Rantsi.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vastaava joukkoliikenneinsinööri, joukkoliikenneinsinööri

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.