Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Rovaniemen kaupungin maapoliittiset linjaukset

ROIDno-2021-1970

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

1.2.2022 voimaan tuleen Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaisesti Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta vastaa maapolitiikan valmistelusta. Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jolla kunta määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja käytettävissä olevan toimenpidevalikoiman. Päätetyillä linjauksilla sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin ja lisätään päätöksenteon läpinäkyvyyttä kertomalla avoimesti kunnan toimintalinjoista. 

Maapoliittista ohjelmaa yleisesti tarkistetaan valtuustokausittain ja samalla arvioidaan maapolitiikan toimivuutta. Rovaniemen kaupungin maapoliittinen ohjelma on edellisen kerran hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.2.2018.

Maapoliittisen ohjelman valmistelutyö on aloitettu virkamiestyönä 2021. Valmistelun lähtötilannetta ja tavoitteita on esitelty Elinvoimalautakunnassa 25.5.2021 § 84. 

Tuloksellisen maapolitiikka perustuu pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen toimintaan. Keskeisiin periaatteisiin ei ohjelmassa ole ollut tarvetta puuttua mutta sisältöä on tarkistettu ja täsmennetty mm. maankäyttösopimusten osalta sekä korostettu maapolitiikan roolia kunnan taloudessa. Lisäksi on esitetty kriteereitä maapolitiikan vaikutusten arvioinnista.

Tavoitteena on valmistella Rovaniemen kaupungin maapoliittisen linjaukset kaupunginhallituksen käsiteltäväksi vuoden 2022 aikana. Valmistelun aikana on vielä tarkoitus tarkistaa valmistelussa olevan kaupungin strategian mukaiset tavoitteet sekä osallistaa kaupungin eri toimialat sekä keskeiset sidosryhmät.  

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää merkitä tiedokseen Maapoliittisen ohjelman valmistelutilanteen sekä pyytää lausuntoja luonnoksesta kaupungin eri toimialoilta sekä muilta oleellisilta sidosryhmiltä. 

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Vanhusneuvoston edustaja Timo Eskelinen poistui kokouksesta klo 16.15 asian käsittelyn aikana.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Maapoliittisesta ohjelmasta on pyydetty kommentteja ja palautetta kaupungin eri toimielimiltä. Valmistelun yhteydessä on laaditty yritysvaikutusten arviointi ja sen perusteella pyydetty mielipiteet Rovaniemen Yrittäjiltä sekä keskeisiltä sidosryhmiltä. Palautteet on esitetty liitteessä ja niitä on huomioitu eri kohdissa tarkentamassa ohjelman mukaisia linjauksia. Palautteen perusteella nousee esille tarve tuoda esille kaupungin maapolittisia linjauksia eri toimijoille sekä korostaa pitkäjänteistä ja johdonmukaista toimintaa. Samoin tarve päivittää kaupungin asuntopolitiikka sekä maankäytön toteuttamisohjelma on tuotu esille palautteessa. 

Pääkohdat annetusta palautteesta, jotka on huomioitu ohjelmassa ovat:

Yhtenäistää vuokrasopimusten ehtoja sekä niiden voimassaoloaikoja siten, että ne päättyvät samalla alueelle samanaikaisesti, jolloin sopimusten uusiminen saadaan tehtyä yhtenäisesti,

Lisätty toimenpiteet liike- ja teollisuustonttien saamiseksi asemakaavan mukaiseen käyttöön tarkistamalla vuodelta 2011 päätettyä menettelytapaa, 

Maankäyttösopimus ja täydennysrakentamisen kannustimien periaatteiden selkeys sekä maanvuokrasopimusten uusiminen asemakaavamuutosten yhteydessä. 

Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyy oheisen maapoliittisen ohjelman sekä esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee tiedokseen tulleet palautteet sekä päättää esittää kaupunginhallitukselle Maapoliittisen ohjelman hyväksymistä. 

Lisäksi Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta valtuuttaa kaupungingeodeetin tekemään teknisluonteisia tarkistuksia Maapoliittiseen ohjelmaan.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Kuulemisen aikana kokouksesta poistui klo 14.54  vanhusneuvoston edustaja Timo Eskelinen.

 

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.