Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 66 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 9008 tontit 13 ja 14 sekä virkistysalue, Lampelankatu

ROIDno-2022-3076

Valmistelija

  • Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 4.4.2023/ kaavasuunnittelija NC:

Vireilletulo
Kaavoituspäällikkö on viranhaltijapäätöksellään 15.8.2022 (§ 11) saattanut vireille asemakaavan laatimisen 9. kaupunginosan korttelin 9008 tonteilla 13 ja 14 sekä lähivirkistysalueella, osoitteessa Lampelankatu 21. Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 27.9.2022. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua 28.9.-11.10.2022 Osviitassa, kaupungin internetsivujen Kaavatorilla sekä kaupungin kaavoituksessa. Mielipiteitä nähtävilläpidon aikana ei saapunut. 

Valmisteluvaiheen kuuleminen
Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos pidettiin 6.2.-20.2.2023 valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä palvelupiste Osviitassa, kaupungin internetsivujen Kaavatorilla sekä kaupungin kaavoituksessa. Valmisteluvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 3.2.2023 sekä kirjeellä lähialueen naapureille. Nähtävilläpidon aikana ei saapunut mielipiteitä. Lapin ELY- keskus on lausunut suunnittelualueella olevan täyttömaa-alueen puhdistustarvetta koskevan tiedustelun osalta, lausunto kokonaisuudessaan on päätöksenteon liitteenä.

Kaavaluonnokseen tehtävät korjaukset
Pelastuslaitoksen sekä Lapin hyvinvointialueen kanssa pidetyn neuvottelun johdosta kaavaluonnokseen tehdään tarkennuksia käyttötarkoitukseen ja rakennusoikeudeksi merkitään 10 000 k-m² ja kerrosluvuksi kolme (III). ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaehdotukseen lisätään puhdistarpeen ja vesijohtoputken osalta tarkentava määräys.

Kaavoitus esittää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle, että 9. kaupunginosan korttelin 9008 tonttien 13 ja 14 sekä lähivirkistysalueen asemakaavan muutosluonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle että, 9. kaupunginosan korttelin 9008 tonttien 13 ja 14 sekä lähivirkistysalueen 25.1.2023 päivätty asemakaavan muutosluonnoksen hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi. Ehdotus asemakaavan ja tonttijaon muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 6000 € sekä kuulutuskulut 300 €/ kuulutus.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.